Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 11:25:55
Odwiedziło nas: 9173876 gości (dzisiaj: 576, wczoraj: 1962)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
12 marca 2013

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 44/1, o powierzchni 99 m2 położonej w miejscowości Nieznań, Gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, wpisanej do KW nr SZ1Y/00025395/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Stare Czarnowo przedmiotowa działka posiada przeznaczenie: teren rolny-uprawy polowe.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) netto.

 2. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 42/14, o powierzchni 0,4733 ha położonej w miejscowości Nieznań, Gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, wraz z prawem własności budynku gospodarczego (były budynek rzeźni) o pow. zabudowy 223 m2 i pow. użytkowej 200 m2. Nieruchomość objęta jest KW SZ1Y/00025395/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 2 wynosi 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 3. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 42/17, o powierzchni 3,154 ha położonej w miejscowości Nieznań, Gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie wraz z prawem własności usytuowanego na tej działce budynku magazynowego o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej 406 m2. Nieruchomość objęta jest KW SZ1Y/00025395/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto.

  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Czarnowo przedmiotowe działki 42/14 i 42/17 posiadają przeznaczenie: „teren istniejących niewykorzystanych zabudowań gospodarczych do adaptacji na bazę magazynowo-składową projektowanej fermy”

 4. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 9/16, o powierzchni 1,0449 ha, położonej w miejscowości Kołbacz, Gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, wraz z prawem własności budynku byłej gorzelni o pow. zabudowy 380 m2 i pow. użytkowej 720 m2 oraz budynku byłej obory o pow. zabudowy 950 m2 i pow. użytkowej 955 m2. Nieruchomość objęta jest KW nr SZ1Y/00025396/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Przedmiotowa działka położona jest w granicach zespołu założenia klasztoru cysterskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-331 (nr SZ1Y/00025396/9).

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 4 wynosi 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) netto.

 5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 37,98 m2,wraz z przynależną piwnicą, usytuowanego na III piętrze budynku w miejscowości Piaseczno.

  Cena wywoławcza lokalu opisanego w pkt 5 wynosi 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 5 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 91 312 40 34 (dot. nieruchomości wymienionych w pkt 1-4) oraz pod nr telefonu 608 514 152 (dot. pkt 5), można uzyskać szczegółowe informacje dot. nieruchomości, dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin obejrzenia nieruchomości objętych przetargiem.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 27 marca 2013 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2013 r. o godz. 9.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.