Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 5:11:00
Odwiedziło nas: 9172002 gości (dzisiaj: 664, wczoraj: 1520)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
12 czerwca 2013

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego dwóch działek gruntowych: nr 126/16 (zabudowana pozostałością budynku gospodarczego) oraz 126/19 (niezabudowana), o łącznej powierzchni 0,6092 ha, położonych w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obie działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem U/P – tereny zabudowy usługowo – przemysłowej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 2. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr 100, o powierzchni 3,35 ha, położonej w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem WZ/W - tereny ochronne ujęcia wody w granicach polderów zalewowych.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 2 wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 3. Prawa użytkowania wieczystego 16 niezabudowanych działek gruntowych o nr 126/24-38 oraz 126/42, o łącznej powierzchni 0,8888 ha, położonych w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie. Działki o nr 126/24-37 wpisane są do KW nr WR1O/00055918/2, działki 126/38 oraz 126/42 wpisane są do KW nr WR1O/00018815/9, obie księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wszystkie działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem U/P – tereny zabudowy usługowo–przemysłowej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 3 wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 4. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 126/18, o powierzchni 0,1152 ha, położonej w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 4 wynosi 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 5. Udziału w wysokości 1/2 w: prawie użytkowania wieczystego działki nr 126/8 o powierzchni 0,0280 ha, położonej w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, oraz w prawie własności części wspólnych pozostałych po wydzieleniu lokalu mieszkalnego w murowanym jednokondygnacyjnym budynku wzniesionym na tej działce.

  Wyżej wymieniona nieruchomość wpisana jest do KW nr WR1O/00023492/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 5 wynosi 6.500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 6. Udziału w wysokości 3/4 w: prawie użytkowania wieczystego działki nr 547/11 o powierzchni 0,0796 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, oraz w prawie własności budynku gospodarczego wzniesionego na tej działce.

  Wyżej wymieniona nieruchomość jest wpisana do KW nr WR1O/00026478/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 6 wynosi 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 7. Udziału w wysokości 3/4 w: prawie użytkowania wieczystego działki nr 547/12 o powierzchni 0,0741 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, oraz w prawie własności budynku gospodarczego wzniesionego na tej działce.

  Wyżej wymieniona nieruchomość jest wpisana do KW nr WR1O/00026475/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 7 wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 8. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 547/13, o powierzchni 0,0743 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, oraz prawa własności budynku gospodarczego wzniesionego na tej działce.

  Wyżej wymieniona nieruchomość jest wpisana do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 8 wynosi 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 9. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 547/14, o powierzchni 0,0677 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, oraz prawa własności budynku gospodarczego wzniesionego na tej działce.

  Wyżej wymieniona nieruchomość jest wpisana do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 9 wynosi 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 10. Udziału w wysokości 1/4 w: prawie użytkowania wieczystego działki nr 547/15 o powierzchni 0,0494 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, oraz w prawie własności budynku gospodarczego wzniesionego na tej działce.

  Wyżej wymieniona nieruchomość jest wpisana do KW nr WR1O/00022413/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 10 wynosi 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 10 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 26 czerwca 2013 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania umowy. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita” w środę 12 czerwca 2013 r.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.