Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:44:44
Odwiedziło nas: 9235966 gości (dzisiaj: 832, wczoraj: 1011)
Fundusze krajowe
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
26 czerwca 2013
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy obejmujące nauki o życiu, przeznaczone między innymi dla jednostek badawczych. Są to: MAESTRO 5, SONATA BIS 3, HARMONIA 5. Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe.

MAESTRO 5

Konkurs MAESTRO 5 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.

Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości: 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu (NZ).

Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale 1 - 3 mln zł dla Nauk o Życiu (NZ). Natomiast wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach tego konkursu wynosi 70 mln zł.

SONATA BIS 3

Konkurs „SONATA BIS 3” na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.

Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt, nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu.

Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy. Natomiast wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach tego konkursu wynosi 50 mln zł.

HARMONIA 5

Konkurs „HARMONIA 5” na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu. Natomiast wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach w/w konkursu wynosi 30 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków w ramach w/w konkursów upływa dnia 16 września 2013 r.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-06-14-konkursy-maestro5-harmonia5-sonatabis3-ogloszenie.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.