Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:27:05
Odwiedziło nas: 9177209 gości (dzisiaj: 1179, wczoraj: 1318)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
28 października 2013
 1. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 1634 (o pow. 0,1035 ha), położonej w miejscowości Chorzelów, gmina Mielec, woj. podkarpackie.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 2. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 1635 (o pow. 0,0275 ha), położonej w miejscowości Chorzelów, gmina Mielec, woj. podkarpackie.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 2 wynosi 6.000zł (sześć tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 3. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 1644 (o pow. 0,0848 ha), położonej w miejscowości Chorzelów, gmina Mielec, woj. podkarpackie.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 3 wynosi 13.000zł (trzynaście tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

  Działki wym. w poz. 1 do 3 wpisane są do KW nrTB1M/00032672/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych
  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec działki ww. są przeznaczone do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 4. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntowych nr 243/21, 243/23 oraz 243/27, o łącznej powierzchni 11,1363 ha, położonych w obrębie Rzeplin, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100366/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako tereny: rolne, obsługi gospodarki rolnej oraz strefa rozwoju dominującej funkcji sportu i rekreacji (wszystkie z możliwością zabudowy).

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 4 wynosi 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 5. Prawo wieczystego użytkowania działek gruntowych nr 65/21, 65/22 oraz 65/27, o łącznej powierzchni 15,5923 ha, położonych w obrębie Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100453/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działka 65/21 zabudowana jest budynkiem obory o pow. zabudowy 520 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 780 m2.
  Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako: działki nr 65/21 i 65/22 strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, działka 65/27 stanowi grunt rolny oraz leśny.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 5 wynosi 2.050.000 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 6. Prawo wieczystego użytkowania działek gruntowych nr 23/1 oraz 23/2, o łącznej powierzchni 0,6606 ha, położonych w obrębie Łukaszowice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1O/00018813/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działka nr 23/1 zabudowana nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 160 m2, natomiast na obu działkach położony jest budynek gospodarczy o pow. użytkowej 260 m2.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej i rolnej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 6 wynosi 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389 można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 14 listopada 2013 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.