Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 19:21:12
Odwiedziło nas: 9167851 gości (dzisiaj: 2020, wczoraj: 1401)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
16 grudnia 2013

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Sarego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości składającej się z:

  1. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych o nr: 611, 613, 658, 660, 662, 681, 709/3, 709/5, 709/6, 711/3, 1074, 1898, 2065, 2066, 2067, 2068, o łącznej powierzchni 217,7033 ha, położonych w miejscowości Lipowa, gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie, wpisanych do KW nr BB1Z/00004976/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. prawa własności niezabudowanych działek gruntowych o nr: 663, 664, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 2259, 2260, o łącznej powierzchni 6,57 h,a położonych w miejscowości Lipowa, gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie, wpisanych do KW nr BB1Z/00050837/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Wszystkie działki wskazane w ppkt a) i b) objęte są umową dzierżawy i poddzierżawy oraz prawem pierwokupu na rzecz poddzierżawcy (ujawnionym w księgach wieczystych) oraz ustawowym prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 10.500.000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.

 2. Nieruchomości tworzącej Ośrodek Jeździecki w Zabierzowie (gmina Zabierzów, woj. małopolskie), w skład której wchodzi prawo własności:

  1. zabudowanych działek gruntowych (o nr: 948/26, 948/27 i 948/28) oraz budynków i budowli na nich wzniesionych,
  2. niezabudowanych działek gruntowych o nr: 948/1, 1141, 1267/4 i 1380/4.

  Łączna powierzchnia Ośrodka wynosi 35,3923 ha. Ośrodek posiada sieć elektryczną, własne ujęcie wody oraz sieć gazową.

  Wskazane wyżej działki wpisane są do KW nr KR2K/00045868/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.

  Wszystkie działki wskazane w ppkt a) i b) objęte są umową dzierżawy, a także prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy (ujawnionym w księdze wieczystej) oraz ustawowym prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

  Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia zawarcia z oferentem przyrzeczonej umowy sprzedaży (zawartej pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych oraz dzierżawca nie skorzystają z prawa pierwokupu). Wydanie nieobciążonego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy przeniesienia własności.

  Nabywca do końca marca 2015 r. będzie zobowiązany do utrzymywania stada koni huculskich (8 sztuk) na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy aktualnym dzierżawcą a właścicielem stada.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 2 wynosi 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT) - w stosunku do części działek.

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 2 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 608-514-152 można uzyskać szczegółowe informacje (m. in. o przeznaczeniu działek) oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 10.01.2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 09.01.2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.