Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:34:18
Odwiedziło nas: 9239390 gości (dzisiaj: 1328, wczoraj: 1563)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
03 lutego 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Sarego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. fermy drobiu znajdującej się w miejscowości Brodziszewo (gmina Szamotuły, powiat szamotulski, woj. Wielkopolskie), składającej się z: prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych: nr 192/5 oraz 192/6 wpisanych do KW nr PO1A/00009819/6, nr 193/1 oraz 193/3 wpisanych do KW nr PO1A/00005693/8, nr 194/2 oraz 194/5 wpisanych do KW nr PO1A/00009818/9, nr 196/1 wpisanej do KW nr PO1A/00009820/6, nr 197/1 wpisanej do KW nr PO1A/00009821/3, o łącznej powierzchni 19,2309 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli oraz ruchomych środków trwałych.

  Wskazane wyżej księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Ferma kur w całości objęta jest umową dzierżawy oraz prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.

 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 37,98 m2, wraz z przynależną piwnicą, usytuowanego na III piętrze budynku w miejscowości Piaseczno, woj. mazowieckie.

  Cena wywoławcza lokalu opisanego w pkt 2 wynosi 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Opisane w pkt 1 oraz 2 składniki majątkowe, stanowią odrębne przedmioty przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 608-514-152, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 20 lutego 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 19 lutego 2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.