Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 18:36:12
Odwiedziło nas: 9174366 gości (dzisiaj: 1066, wczoraj: 1962)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
01 marca 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 243/21, 243/23 oraz 243/27, o łącznej powierzchni 11,1363 ha, położonych w obrębie Rzeplin, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100366/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako tereny: rolne, obsługi gospodarki rolnej oraz strefa rozwoju dominującej funkcji sportu i rekreacji (wszystkie z możliwością zabudowy).

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 1 wynosi 1.800.000 zł (milion osiemset tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 2. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 65/21, 65/22 oraz 65/27, o łącznej powierzchni 15,5923 ha, położonych w obrębie Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100453/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działka 65/21 zabudowana jest budynkiem obory o pow. zabudowy 520 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 780 m2.

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako: nr 65/21 i 65/22 – strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, działka 65/27 – grunt rolny oraz leśny.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 2 wynosi 1.800.000 zł (milion osiemset tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 3. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, o łącznej powierzchni 1,2170 ha, położonych w obrębie Żórawina, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00094165/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działki 293/5 i 293/6 zabudowane są: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 102 m2 oraz budynkiem stodoły o pow. użytkowej 1.118,60 m2.

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina nieruchomość przeznaczona na strefę rozwoju dominującej funkcji usługowej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 3 wynosi 1.990.000 zł (milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

 4. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/14, 18/17, 18/18, 86/2, 87/2, 87/6, 87/7 o łącznej pow. 3,2044 ha, położonych w obrębie Bogusławice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Na działce nr 18/17 znajduje się budynek hydroforni. Nieruchomość wpisana do KW nr WR1O/00018807/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice część nieruchomości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 4 wynosi 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

Każdy z przedmiotów opisanych w pkt 1 - 4 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego ostatni dzień terminu składania ofert, pod numerem tel. 608-514-152, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 14 marca 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu  do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 13 marca 2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.