Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:48:29
Odwiedziło nas: 9237923 gości (dzisiaj: 1424, wczoraj: 1365)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
26 maja 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w obrębie Krajków (gmina Żórawina, woj. dolnośląskie) o nr: 64/8, 64/9, 64/15, 64/19, 64/31, 64/33, 68/5, 68/11, 68/13 o łącznej powierzchni 21,8482 ha, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na tych działkach (wskazane działki wpisane są do KW nr WR1K/00100451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu), oraz udziału 2.402/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Krajków (gmina Żórawina, woj. dolnośląskie) o nr 64/16 o powierzchni 0,0713 ha oraz w prawie własności posadowionego na tej działce budynku mieszkalnego (wskazana działka wpisana jest do KW nr WR1K/00138721/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu).

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako tereny: rolne, obsługi gospodarki rolnej oraz strefy: rozwoju funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Część działek położona w strefie ochrony konserwatorskiej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 1 wynosi 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.

 2. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 542/14, 542/55, 542/56, działki nr 542/58 powstałej z połączenia ujawnionych w KW działek nr 542/16-542/28, działki nr 542/59 powstałej z połączenia ujawnionych w KW działek nr 542/29-542/41, działki nr 542/60 powstałej z połączenia ujawnionych w KW działek nr 542/42-542/54, o łącznej powierzchni 2,1039 ha, położonych w obrębie nr 1 Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice ww. działki przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi i tereny zieleni parkowej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 2 wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) netto.

 3. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 102/2, o pow. 2,0500, wydzielonej z działki nr 102/1 ha, wpisanej do KW nr WR1O/00010563/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie Zacharzyce, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie oraz prawa własności budynków gospodarczych znajdujących się na działce nr 102/2.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 102/2 przeznaczona jest na teren zabudowy usługowej, składów, magazynów.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 3 wynosi 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.

 4. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 126/53 o pow. 17,01 ha, obręb Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wydzielonej z działki 126/1 wpisanej do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 126/53 położona jest na terenach rolnych.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 4 wynosi 550.000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 5. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 126/52 o pow. 4,6125 ha, obręb Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wydzielonej z działki 126/1 wpisanej do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 126/52 posiada w większości przeznaczenie rolne, w części przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-przemysłową, mieszkaniowo-usługową, komunikację publiczną i drogi.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 5 wynosi 1.000.000 zł (milion złotych) netto.

Każda z działek lub kompleksów działek opisanych w pkt 1 - 5 stanowi odrębny przedmiot przetargu. Nieruchomości tworzące każdy z przedmiotów przetargu są objęte umową dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 10 czerwca 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 9 czerwca 2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.