Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:59:43
Odwiedziło nas: 9170300 gości (dzisiaj: 482, wczoraj: 1646)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
09 czerwca 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 126/24-37 (wpisanych do KW nr WR1O/00055918/2) oraz działek nr 126/38 i 126/42, wpisanych do KW nr WR1O/00018815/9, położonych w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, o łącznej powierzchni 0,888 ha. KW prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Blizanowice-Trestno ww. działki przeznaczone są pod zabudowę usługowo-przemysłową.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 1 wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 2. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 549/52 o powierzchni 0,0907 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową oraz ulice lokalne.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 2 wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto.

 3. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 545/112 o powierzchni 0,0754 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi oraz ulice dojazdowe.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 3 wynosi 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 4. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 545/113 o powierzchni 0,0715 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 4 wynosi 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 5. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 549/71 o powierzchni 0,1668 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową (jedno- i wielorodzinną).

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 5 wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto.

 6. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 545/69 o powierzchni 0,0574 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 6 wynosi 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 7. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 549/88 o powierzchni 0,0936 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 7 wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto.

 8. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 549/93 o powierzchni 0,1701 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz ulice lokalne.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 8 wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto.

 9. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 545/70 i 545/71 o łącznej powierzchni 0,1259 ha, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie wpisanych do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działki są przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 9 wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto.

 10. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 549/32, 549/33, 549/34, 549/35, 549/36, 549/37 o łącznej powierzchni 0,1625 ha, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie wpisane do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działki są przeznaczone pod zabudowę usługową, ulice lokalne i ulice dojazdowe.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 10 wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 11. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 100 o powierzchni 3,35 ha, położonej w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanej do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona na tereny ochronne, ujęcia wody w granicach polderów zalewowych.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 11 wynosi 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 12. Prawa użytkowania wieczystego działek nr 126/16 i 126/19 o łącznej powierzchni 0,6092 ha, zabudowanych pozostałościami budynków gospodarczych, położonych w obrębie Blizanowice-Trestno, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę usługowo-przemysłową.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 12 wynosi 550.000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Każda z działek lub kompleksów działek opisanych w pkt 1 - 12 stanowi odrębny przedmiot przetargu. Nieruchomości są przedmiotem dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 25 czerwca 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.