Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: środa, 20 marca 2019 9:05:18
Odwiedziło nas: 9327423 gości (dzisiaj: 623, wczoraj: 1689)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
23 czerwca 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie oraz Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne "Inwestrol IZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żórawinie wspólnie ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości tworzącej w całości dawną fermę bydła - rolniczy ośrodek gospodarczy, o łącznej powierzchni 8,2473 ha, składającej się z:

 1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w obrębie Smardzów (gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie) o nr 106/7, 106/11, 106/13, 106/14 o łącznej powierzchni 7,984 ha, oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na tych działkach. Użytkownikiem wieczystym wskazanych wyżej działek i właścicielem budynków i budowli wzniesionych na tych działkach jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

  Działka nr 106/7 jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1O/00018975/8, działki nr 106/11, 106/13, 106/14 wpisane są do księgi wieczystej nr WR1O/00024078/5. Księgi prowadzi Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Wskazane wyżej działki obciążone są umową dzierżawy i prawem pierwokupu na rzecz aktualnego dzierżawcy. Ponadto część działki 106/14 o pow. 0,03 ha została oddana w poddzierżawę na okres 15 lat.

 2. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej położonej w obrębie Smardzów (gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie) o nr 106/9 o powierzchni 0,2633 ha oraz prawa własności budynku na niej wzniesionego. Użytkownikiem wieczystym wskazanej wyżej działki i właścicielem budynku na niej wzniesionego są Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne „Inwestrol IZ” sp. z o. o.

  Działka nr 106/9 wpisana jest do księgi wieczystej nr WR1O/00024077/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Smardzów obszar na którym położone są działki wskazane w pkt 1. i 2. oznaczony jest symbolem RPZ - teren ośrodków wielkotowarowej hodowli i obsługi rolnictwa, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

Cena wywoławcza opisanego wyżej przedmiotu przetargu wynosi 5.600.000 zł netto (pięć milionów sześćset tysięcy złotych netto), z tym że na cenę wywoławczą i oferowaną cenę składa się:

 • cena za nieruchomość wskazaną w pkt 1. - 93,69 % ceny łącznej (zaoferowanej),
 • cena za nieruchomość wskazaną w pkt 2. - 6,31 % ceny łącznej (zaoferowanej).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 666-081-389. Ponadto do dnia poprzedzającego dzień składania ofert można uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, a także oglądać grunty i budynki objęte przetargiem.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – Smardzów" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 8 lipca 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 7 lipca 2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 11:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.