Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 11:02:44
Odwiedziło nas: 9170552 gości (dzisiaj: 734, wczoraj: 1646)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
07 lipca 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 243/21, 243/23, 243/27, o łącznej powierzchni 11,1363 ha, położonych w obrębie Rzeplin, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100366/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwanym dalej studium, Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako tereny: rolne, obsługi gospodarki rolnej oraz strefa rozwoju dominującej funkcji sportu i rekreacji (wszystkie z możliwością zabudowy).

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 1 wynosi 1.700.000 zł (milion siedemset tysięcy złotych) netto.

 2. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, o łącznej powierzchni 1,2170 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych, położonych w obrębie Żórawina, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00094165/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działki 293/5 i 293/6 zabudowane są: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 102 m2 oraz budynkiem stodoły o pow. użytkowej 1.118,60 m2.

  W studium Gminy Żórawina nieruchomości położone są strefie rozwoju dominującej funkcji usługowej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 2 wynosi 1.800.000 zł (milion osiemset tysięcy złotych) netto.

 3. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 65/21, 65/22, 65/27, o łącznej powierzchni 15,5923 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych, położonych w obrębie Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100453/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działka 65/21 zabudowana jest budynkiem obory o pow. zabudowy 520 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 780 m2.

  W studium Gminy Żórawina wymienione działki określone są jako: nr 65/21 i 65/22 – położone są w strefie rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, działka 65/27 – grunt rolny oraz leśny.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 3 wynosi 1.700.000 zł (milion siedemset tysięcy złotych) netto.

 4. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/14, 18/17, 18/18, 86/2, 87/2, 87/6, 87/7 o łącznej pow. 3,2044 ha, położonych w obrębie Bogusławice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Na działce nr 18/17 znajduje się budynek hydroforni. Nieruchomość wpisana do KW nr WR1O/00018807/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  W studium Gminy Siechnice część nieruchomości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 4 wynosi 4.100.000 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto.

 5. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 546/59, 546/60, 546/61, 546/62, 546/63, 546/64, 546/65, 546/66, 546/67 o łącznej powierzchni 3,6102 ha, obręb nr 1 Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie. Wymienione wyżej działki zostały wydzielone z działki 546/1  wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice ww. działki przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zieleni parkowej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 5 wynosi 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) netto.

 6. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 144/71 o powierzchni 0,1884 ha, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego o pow. uż. 215,60 m2, położonej w Aleksandrowicach, gmina Zabierzów, woj. małopolskie, wpisana do KW nr KR2K/00017218/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów działka przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 6 wynosi 1.050.000 zł (milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Każdy z kompleksów działek opisanych w pkt 1 - 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu. Nieruchomości tworzące każdy z przedmiotów przetargu są objęte umową dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389 lub 608 514 152, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 22 lipca 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 r. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 22 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.