Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:19:06
Odwiedziło nas: 9236689 gości (dzisiaj: 190, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
09 lipca 2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w obszarze wszystkich dyscyplin naukowych, w tym Nauk o Życiu.  Adresatami konkursu są m.in. jednostki i konsorcja naukowe.

MAESTRO 6

Konkurs MAESTRO 6 obejmuje projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości: 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 4 mln zł, przy czym w przypadku:

 1. projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 2 mln 400 tys. zł;
 2. projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 3 mln 200 tys. zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 6 w kwocie 70 mln zł.

HARMONIA 6

Konkurs HARMONIA 6 obejmuje projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Wnioskowana wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 6 w kwocie 50 mln zł.

SONATA BIS 4

Konkurs SONATA BIS 4 obejmuje projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, przez cały okres trwania projektu, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

Wnioskowana wysokość finansowania nie może być większa niż 2 mln zł na cały okres 60 miesięcy, przy czym w przypadku:

 1. projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 mln 200 tys. zł
 2. projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 mln 600 tys. zł

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 4 w kwocie 60 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 września 2014 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.