Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: sobota, 20 stycznia 2018 0:05:40
Odwiedziło nas: 8581318 gości (dzisiaj: 21, wczoraj: 6469)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
09 lipca 2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w obszarze wszystkich dyscyplin naukowych, w tym Nauk o Życiu.  Adresatami konkursu są m.in. jednostki i konsorcja naukowe.

MAESTRO 6

Konkurs MAESTRO 6 obejmuje projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości: 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 4 mln zł, przy czym w przypadku:

 1. projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 2 mln 400 tys. zł;
 2. projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 3 mln 200 tys. zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 6 w kwocie 70 mln zł.

HARMONIA 6

Konkurs HARMONIA 6 obejmuje projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Wnioskowana wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 6 w kwocie 50 mln zł.

SONATA BIS 4

Konkurs SONATA BIS 4 obejmuje projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, przez cały okres trwania projektu, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

Wnioskowana wysokość finansowania nie może być większa niż 2 mln zł na cały okres 60 miesięcy, przy czym w przypadku:

 1. projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 mln 200 tys. zł
 2. projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 mln 600 tys. zł

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 4 w kwocie 60 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 września 2014 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.