Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 10:44:11
Odwiedziło nas: 9170472 gości (dzisiaj: 654, wczoraj: 1646)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
17 listopada 2014

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 43/133, o powierzchni 0,0665 ha, położonej w miejscowości Kołbacz (gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie), wraz z prawem własności wzniesionego na tej działce dwukondygnacyjnego budynku wykorzystywanego częściowo jako ośrodek zdrowia o powierzchni użytkowej 230 m2.

  Wskazana wyżej działka jest wpisana do KW nr SZ1Y/00025396/9 prowadzonej przez prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy, a ponadto pomieszczenia znajdujące się w ww. budynku są objęte umowami najmu.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) netto.

 2. prawa użytkowania wieczystego działki nr 9/16, o powierzchni 1,0449 ha, położonej w miejscowości Kołbacz (gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie), wraz z prawem własności wzniesionych na tej działce budowli i budynków, m. in.:

  • gorzelni o pow. zabudowy 380 m2 i pow. użytkowej 720 m2,
  • obory o pow. zabudowy 950 m2 i pow. użytkowej 955 m2.

  Działka nr 9/16 położona jest w granicach zespołu założenia klasztoru cysterskiego w miejscowości Kołbacz,  wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-331.

  Wskazana wyżej działka jest wpisana do KW nr SZ1Y/00025396/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana do czasu przeniesienia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego (lub odpowiednio własności).

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 2 wynosi 260.000 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 3. prawa użytkowania wieczystego działki nr 42/14, o powierzchni 0,4733 ha, położonej w miejscowości Nieznań (gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie), wraz z prawem własności wzniesionego na tej działce budynku gospodarczego (były budynek rzeźni) o pow. zabudowy 223 m2 i pow. użytkowej 200 m2.

  Wskazana wyżej działka jest wpisana do KW nr SZ1Y/00025395/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana do czasu przeniesienia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego (lub odpowiednio własności).

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 3 wynosi 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

 4. prawa użytkowania wieczystego działki nr 42/17, o powierzchni 3,1540 ha, położonej w miejscowości Nieznań (gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie), wraz z prawem własności wzniesionego na tej działce budynku magazynowego o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej 406 m2.

  Wskazana wyżej działka jest wpisana do KW nr SZ1Y/00025395/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana do czasu przeniesienia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego (lub odpowiednio własności).

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 4 wynosi 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 5. prawa użytkowania wieczystego działki nr 144/71, o powierzchni 0,1884 ha, położonej w miejscowości Aleksandrowice (gmina Zabierzów, woj. małopolskie), wraz z prawem własności wzniesionego na tej działce budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 215,60 m2. Budynek ten figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

  Wskazana wyżej działka jest wpisana do KW nr KR2K/00017218/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 5 wynosi 799.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.

 6. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 577/2 (o pow. 10,6500 ha) oraz nr 577/4 (o pow. 0,7505 ha), położonych miejscowości Balice (gmina Zabierzów, woj. małopolskie).

  Wskazane wyżej działki są wpisane do KW nr KR2K/00017364/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: działka nr 577/2 jest położona w części na terenach zabudowy usługowej, w części na terenach zalesień; działka 577/4 znajduje się na terenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 6 wynosi 13.000.000 zł (trzynaście milionów złotych) netto.

Każdy z przedmiotów opisanych w pkt 1 - 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 608-514-152, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 2 grudnia 2014 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego dana oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.