Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 5:50:22
Odwiedziło nas: 9166182 gości (dzisiaj: 351, wczoraj: 1401)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
18 grudnia 2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy dotyczące badań podstawowych: SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4. Wnioski obejmują różne dziedziny wiedzy, m.in. nauki o życiu.

SYMFONIA 3

Konkurs SYMFONIA 3 dotyczy międzydziedzinowych projektów badawczych, realizowanych przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat (w latach 2005-2014) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:

  • w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
  • w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.

Do konkursu będą kwalifikowane te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w grupie Nauk o Życiu.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł, przy czym:

  • dla projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 4 mln zł;
  • dla projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 5 mln zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 3 wynosi maksymalnie 30 mln zł.

Konkurs ETIUDA 3 na stypendia doktorskie

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2015 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 3 obejmuje środki finansowe na:

  • stypendium naukowe;
  • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym;
  • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.

Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2015 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich dla badań prowadzonych w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 3, wynosi maksymalnie 10 mln zł.

Konkurs FUGA 4 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostkach naukowych.

W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Wnioski mogą składać również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2015 r.

Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.

Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.

Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego wnioskodawcy, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:

  • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1. do 12. miesiąca trwania stażu;
  • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13. do 24. miesiąca trwania stażu;
  • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25. do 36. miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w zryczałtowanej kwocie nieprzekraczającej 72 tys. w grupie Nauk o Życiu, na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie staży podoktorskich wynosi 25 mln zł.

Wnioski o finansowanie w/w projektów badawczych (w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do 16 marca 2015 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.