Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 12:02:23
Odwiedziło nas: 9172517 gości (dzisiaj: 1179, wczoraj: 1520)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
20 stycznia 2015

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 243/21, 243/23, 243/27, o łącznej powierzchni 11,1363 ha, położonych w obrębie Rzeplin, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100366/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina, zwanym dalej studium, wymienione działki określone są jako tereny: rolne, obsługi gospodarki rolnej oraz strefa rozwoju dominującej funkcji sportu i rekreacji (wszystkie z możliwością zabudowy).

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 1 wynosi 1.600.000 zł (milion sześćset tysięcy złotych) netto.

 2. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, o łącznej powierzchni 1,2170 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych, położonych w obrębie Żórawina, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00094165/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działki 293/5 i 293/6 zabudowane są: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 102 m2 oraz budynkiem stodoły o pow. użytkowej 1.118,60 m2.

  W studium gminy Żórawina wymienione działki określone są jako strefa rozwoju dominującej funkcji usługowej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 2 wynosi 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych) netto.

 3. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 65/21, 65/22, 65/27, o łącznej powierzchni 15,5923 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych, położonych w obrębie Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1K/00100453/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działka 65/21 zabudowana jest budynkiem obory o pow. zabudowy 520 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 780 m2.

  W studium gminy Żórawina wymienione działki określone są jako: nr 65/21 i 65/22 – położone są w strefie rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, działka 65/27 – grunt rolny oraz leśny.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 3 wynosi 1.550.000 zł (milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 4. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 546/59, 546/60, 546/61, 546/62, 546/63, 546/64, 546/65, 546/66, 546/67 o łącznej powierzchni 3,6102 ha, obręb nr 1 Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Wymienione wyżej działki zostały wydzielone z działki 546/1 wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice ww. działki określone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni parkowej oraz ulice klasy „D” dojazdowe.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 4 wynosi 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.

 5. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 542/14, 542/55, 542/56, działki nr 542/58 (powstałej z połączenia ujawnionych w KW działek nr 542/16-542/28), działki nr 542/59 (powstałej z połączenia ujawnionych w KW działek nr 542/29-542/41), działki nr 542/60 (powstałej z połączenia ujawnionych w KW działek nr 542/42-542/54), o łącznej powierzchni 2,1039 ha, położonych w obrębie nr 1 Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, wpisanych do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice ww. działki określone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi oraz ulice dojazdowe i ulica lokalna.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 5 wynosi 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) netto.

 6. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w obrębie Krajków, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, o nr: 64/8, 64/9, 64/15, 64/19, 64/31, 64/33, 68/5, 68/11, 68/13 o łącznej powierzchni 21,8482 ha, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na tych działkach (wskazane działki wpisane są do KW nr WR1K/00100451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu), oraz udziału 2.402/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Krajków gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, o nr 64/16 o powierzchni 0,0713 ha oraz w prawie własności posadowionego na tej działce budynku mieszkalnego (wskazana działka wpisana jest do KW nr WR1K/00138721/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu).

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina wymienione działki określone są jako tereny: rolne, obsługi gospodarki rolnej oraz strefy: rozwoju funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Część działek położona w strefie ochrony konserwatorskiej.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 6 wynosi 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) netto.

Każdy z kompleksów działek opisanych w pkt 1 - 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu. Nieruchomości tworzące każdy z przedmiotów przetargu są objęte umową dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 5 lutego 2015 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 10:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego dana oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 5 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.