Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: czwartek, 22 marca 2018 2:50:32
Odwiedziło nas: 8740426 gości (dzisiaj: 140, wczoraj: 2011)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
19 czerwca 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze: MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS5. Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych obejmujące badania podstawowe.

MAESTRO 7

Konkurs MAESTRO 7 dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
 • w których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

HARMONIA 7

Konkurs HARMONIA 7 dotyczy projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy
 • których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
  • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy
  • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące
  • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej
 • w których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego, jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 7 w kwocie 50 mln zł.

SONATA BIS 5

Konkurs SONATA BIS 5 dotyczy projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

naukowego, realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą posiadającą stopień naukowy lub tytuł naukowy, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2003 - 2012).

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, przez cały okres jego trwania, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu;
 • w których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 5 w kwocie 70 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego (przygotowane w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 15 września 2015 r.

Informacje szczegółowe oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.