Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: środa, 22 maja 2019 7:20:05
Odwiedziło nas: 9443394 gości (dzisiaj: 630, wczoraj: 2149)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
26 października 2015

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego działek nr 23/1 oraz 23/2, o łącznej powierzchni 0,6606 ha, położonych w obrębie Łukaszowice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na tych działkach. Działka nr 23/1 wpisana jest do KW nr WR1O/00018813/5, działka nr 23/2 do KW nr WR1O/00055923/0, obie księgi prowadzi Sąd Rejonowy w Oławie. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 134 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 297 m2.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej i rolnej.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 1 wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto.

 2. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 545/112 o powierzchni 0,0754 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi oraz ulice dojazdowe z urządzeniami towarzyszącymi.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 2 wynosi 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.

 3. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 545/113 o powierzchni 0,0715 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 3 wynosi 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

 4. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 549/32-37 o łącznej powierzchni 0,1625 ha, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działki są przeznaczone pod zabudowę usługową, ulice lokalne i ulice dojazdowe.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 4 wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto.

 5. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 549/72, o powierzchni 0,1407 ha, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie wraz z prawem własności budynku na niej wzniesionego.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna (obecnie Siechnice) ww. działka jest przeznaczona w przeważającej części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

  Cena wywoławcza działki opisanej w pkt 5 wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto.

 6. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 546/59-67 o łącznej powierzchni 3,6102 ha, obręb nr 1 Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Wymienione wyżej działki zostały wydzielone z działki 546/1 wpisanej do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie. Działki stanowią jeden przedmiot przetargu.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Siechnice ww. działki określone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni parkowej oraz ulice klasy "D" dojazdowe.

  Cena wywoławcza działek opisanych w pkt 6 wynosi 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) netto.

Działki wskazane w punktach 2 ? 5 przetargu wpisane są do księgi wieczystej nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 662-003-206, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotu przetargu, a także ustalić termin obejrzenia go.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości ? nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 13 listopada 2015 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 9:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej własność jest wpłata na rachunek bankowy pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.