Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Dzisiaj jest: niedziela, 21 stycznia 2018 13:01:34
Odwiedziło nas: 8584606 gości (dzisiaj: 1667, wczoraj: 1642)
Fundusze krajowe
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
18 grudnia 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: SYMFONIA 4, FUGA 5, ETIUDA 4.

Dotyczą one wszystkich dziedzin naukowych w tym nauk o życiu. Z wnioskiem może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

SYMFONIA 4

Konkurs SYMFONIA 4 dotyczy międzydziedzinowych projektów badawczych realizowanych przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.

Do konkursu mogą być zgłaszane następujące wnioski:

 • w których kierownik projektu jest osobą posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • w których, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
  • w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
  • w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
 • do realizacji których kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych;
 • w których łączna liczba kierowników i partnerów projektu nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi;
 • których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł;
 • w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora;
 • w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 4 w kwocie 30 mln zł.

FUGA 5

Konkurs FUGA 5 dotyczący krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostkach naukowych. W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane następujące wnioski:

 • którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
 • Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.
 • Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:

 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej 72 tys. zł w grupie Nauk o Życiu na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 5 w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

ETIUDA 4

Konkurs ETIUDA 4 skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2016 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe na:

 • stypendium naukowe;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu,
 • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.

Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 4 w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

Uzupełnione wnioski (w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do 15 marca 2016 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-12-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.