Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:12:42
Odwiedziło nas: 9236610 gości (dzisiaj: 111, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
18 grudnia 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: SYMFONIA 4, FUGA 5, ETIUDA 4.

Dotyczą one wszystkich dziedzin naukowych w tym nauk o życiu. Z wnioskiem może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

SYMFONIA 4

Konkurs SYMFONIA 4 dotyczy międzydziedzinowych projektów badawczych realizowanych przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.

Do konkursu mogą być zgłaszane następujące wnioski:

 • w których kierownik projektu jest osobą posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • w których, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
  • w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
  • w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
 • do realizacji których kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych;
 • w których łączna liczba kierowników i partnerów projektu nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi;
 • których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł;
 • w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora;
 • w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 4 w kwocie 30 mln zł.

FUGA 5

Konkurs FUGA 5 dotyczący krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostkach naukowych. W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane następujące wnioski:

 • którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
 • Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.
 • Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:

 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej 72 tys. zł w grupie Nauk o Życiu na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 5 w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

ETIUDA 4

Konkurs ETIUDA 4 skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2016 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe na:

 • stypendium naukowe;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu,
 • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.

Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 4 w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

Uzupełnione wnioski (w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do 15 marca 2016 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-12-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.