Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: czwartek, 22 marca 2018 2:56:14
Odwiedziło nas: 8740447 gości (dzisiaj: 161, wczoraj: 2011)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
22 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na badania naukowe obejmujące badania podstawowe w obszarze wszystkich dziedzin badawczych: MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in. jednostki i konsorcja naukowe.

MAESTRO 8

Konkurs MAESTRO 8 dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w realizacji których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
 • w realizacji których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 8 w kwocie 40 mln zł

 

HARMONIA 8


Konkurs HARMONIA 8 dotyczy projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 • których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
  • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
  • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące;
  • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej;
 • w realizacji których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego, jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 8 w kwocie 40 mln zł.

SONATA BIS 6

Konkurs SONATA BIS 6 dotyczy projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanego przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą posiadającą stopień naukowy lub tytuł naukowy, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu;
 • w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 6 w kwocie 90 mln zł.

 

Wnioski o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 września 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-15-ogloszenie-konkursow.

 

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.