Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:25:10
Odwiedziło nas: 9170240 gości (dzisiaj: 422, wczoraj: 1646)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
22 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na badania naukowe obejmujące badania podstawowe w obszarze wszystkich dziedzin badawczych: MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in. jednostki i konsorcja naukowe.

MAESTRO 8

Konkurs MAESTRO 8 dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w realizacji których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
 • w realizacji których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 8 w kwocie 40 mln zł

 

HARMONIA 8


Konkurs HARMONIA 8 dotyczy projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 • których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
  • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
  • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące;
  • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej;
 • w realizacji których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego, jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 8 w kwocie 40 mln zł.

SONATA BIS 6

Konkurs SONATA BIS 6 dotyczy projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanego przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą posiadającą stopień naukowy lub tytuł naukowy, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 • w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu;
 • w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 6 w kwocie 90 mln zł.

 

Wnioski o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 września 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-15-ogloszenie-konkursow.

 

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.