Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: piątek, 19 stycznia 2018 12:15:11
Odwiedziło nas: 8580100 gości (dzisiaj: 5272, wczoraj: 1792)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
22 września 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze obejmujące badania podstawowe: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2.

OPUS 12

Konkurs OPUS 12 dotyczy projektów badawczych, w tym finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z ?Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki?, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 12 w kwocie 250 mln zł.

 

PRELUDIUM 12

Konkurs PRELUDIUM 12 dotyczy projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 3. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 4. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 5. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 12 w kwocie 30 mln zł.

SONATA 12

Konkurs SONATA 12 dotyczy projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 3. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości 500 tys. zł w naukach o życiu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 12 w kwocie 50 mln zł.


POLONEZ 3

Konkurs POLONEZ 3 dotyczy projektów badawczych realizowanych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. Jego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicyktórzy chcą prowadzić badania naukowe w:

 1. jednostkach naukowych;
 2. centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 3. bibliotekach naukowych;
 4. przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych;
 5. jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-5.

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.

Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):

 1. posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
 3. w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
 4. nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
 5. nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2016 r. lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego, obejmujące zobowiązania m.in. do:

 1. zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu;
 2. zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
 3. wskazania spośród pracowników danego podmiotu, partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie projektu i ułatwienie kontaktów wnioskodawcy z lokalnym środowiskiem naukowym;
 4. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
 5. zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, w wybranej jednostce w Polsce lub za granicą (z wyłączeniem instytucji, które były wcześniej miejscem zatrudnienia wnioskodawcy), trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami zawodowymi wnioskodawcy, przy czym:
  • pierwszy typ jednostek, w których możliwa jest realizacja wizyty studyjnej, obejmuje uczelnie publiczne bądź niepubliczne, jednostki naukowe PAN oraz instytuty badawcze,
  • drugi typ jednostek, w których możliwa jest realizacja wizyty studyjnej, obejmuje wszystkie pozostałe podmioty, w tym również podmioty zlokalizowane poza terytorium Polski,
  • wnioskodawcy realizujący staż w jednostce pierwszego typu, realizują wizyty studyjne wyłącznie w jednostce drugiego typu, osoby realizujące staż w jednostce drugiego typu realizują wizyty studyjne w jednostce pierwszego typu.
 6. wsparcia wnioskodawcy w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń lub pozwoleń w przypadku, gdy badania realizowane w ramach stażu wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów etycznych podczas ich realizacji.

Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:

 1. środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
  • 31 500 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 2. pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
  • 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 3. dodatek rodzinny:
  • 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 7200 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 4. środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
  • 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy, w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST),
  • 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące, w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST),
 5. koszty pośrednie w wysokości 20%.

Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2017 r., a najpóźniej 1 stycznia 2018 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży badawczych w konkursie POLONEZ 3 w kwocie 30 mln zł.

BEETHOVEN 2

Konkurs BEETHOVEN 2 dotyczy zadań badawczych realizowanych przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować niżej wymienione podmioty zwane dalej "wnioskodawcami", dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 5. centra naukowe uczelni;
 6. biblioteki naukowe;
 7. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. centra naukowo-przemysłowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych;
 2. których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 3. których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 4. w których kierownik projektu:
  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • jest zatrudniony w jednym z podmiotów, będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu;
  • występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu BEETHOVEN 2;
  • nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów
  • w chwili wystąpienia z wnioskiem nie kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN bądź kieruje dwoma projektami badawczymi i nie pełni roli kierownika w innym projekcie badawczym, będącym w trakcie oceny.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 w kwocie 30 mln zł i zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków w konkursie, najpóźniej do dnia posiedzenia Zespołu Ekspertów.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 grudnia 2016 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-beethoven2.

 

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.