Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:51:16
Odwiedziło nas: 9236060 gości (dzisiaj: 926, wczoraj: 1011)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
22 września 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze obejmujące badania podstawowe: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2.

OPUS 12

Konkurs OPUS 12 dotyczy projektów badawczych, w tym finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z ?Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki?, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 12 w kwocie 250 mln zł.

 

PRELUDIUM 12

Konkurs PRELUDIUM 12 dotyczy projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 3. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 4. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 5. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 12 w kwocie 30 mln zł.

SONATA 12

Konkurs SONATA 12 dotyczy projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 3. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości 500 tys. zł w naukach o życiu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 12 w kwocie 50 mln zł.


POLONEZ 3

Konkurs POLONEZ 3 dotyczy projektów badawczych realizowanych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. Jego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicyktórzy chcą prowadzić badania naukowe w:

 1. jednostkach naukowych;
 2. centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 3. bibliotekach naukowych;
 4. przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych;
 5. jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-5.

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.

Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):

 1. posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
 3. w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
 4. nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
 5. nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2016 r. lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego, obejmujące zobowiązania m.in. do:

 1. zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu;
 2. zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
 3. wskazania spośród pracowników danego podmiotu, partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie projektu i ułatwienie kontaktów wnioskodawcy z lokalnym środowiskiem naukowym;
 4. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
 5. zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, w wybranej jednostce w Polsce lub za granicą (z wyłączeniem instytucji, które były wcześniej miejscem zatrudnienia wnioskodawcy), trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami zawodowymi wnioskodawcy, przy czym:
  • pierwszy typ jednostek, w których możliwa jest realizacja wizyty studyjnej, obejmuje uczelnie publiczne bądź niepubliczne, jednostki naukowe PAN oraz instytuty badawcze,
  • drugi typ jednostek, w których możliwa jest realizacja wizyty studyjnej, obejmuje wszystkie pozostałe podmioty, w tym również podmioty zlokalizowane poza terytorium Polski,
  • wnioskodawcy realizujący staż w jednostce pierwszego typu, realizują wizyty studyjne wyłącznie w jednostce drugiego typu, osoby realizujące staż w jednostce drugiego typu realizują wizyty studyjne w jednostce pierwszego typu.
 6. wsparcia wnioskodawcy w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń lub pozwoleń w przypadku, gdy badania realizowane w ramach stażu wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów etycznych podczas ich realizacji.

Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:

 1. środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
  • 31 500 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 2. pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
  • 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 3. dodatek rodzinny:
  • 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 7200 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 4. środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
  • 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy, w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST),
  • 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące, w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST),
 5. koszty pośrednie w wysokości 20%.

Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2017 r., a najpóźniej 1 stycznia 2018 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży badawczych w konkursie POLONEZ 3 w kwocie 30 mln zł.

BEETHOVEN 2

Konkurs BEETHOVEN 2 dotyczy zadań badawczych realizowanych przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować niżej wymienione podmioty zwane dalej "wnioskodawcami", dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 5. centra naukowe uczelni;
 6. biblioteki naukowe;
 7. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. centra naukowo-przemysłowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych;
 2. których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 3. których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 4. w których kierownik projektu:
  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • jest zatrudniony w jednym z podmiotów, będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu;
  • występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu BEETHOVEN 2;
  • nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów
  • w chwili wystąpienia z wnioskiem nie kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN bądź kieruje dwoma projektami badawczymi i nie pełni roli kierownika w innym projekcie badawczym, będącym w trakcie oceny.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 w kwocie 30 mln zł i zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków w konkursie, najpóźniej do dnia posiedzenia Zespołu Ekspertów.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 grudnia 2016 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-beethoven2.

 

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.