Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Dzisiaj jest: wtorek, 20 marca 2018 20:44:08
Odwiedziło nas: 8738105 gości (dzisiaj: 1666, wczoraj: 2250)
Fundusze krajowe
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
21 grudnia 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1.

ETIUDA 5

Konkurs ETIUDA 5 jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.

Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:

 • jeżeli badania w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe;
 • w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 5 obejmuje środki finansowe na:

 • stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł miesięcznie;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w wysokości 9 000 zł miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 5 w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

SONATINA 1

Konkurs SONATINA 1 skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 • nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 • mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić osoby fizyczne i jednostki naukowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 • które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach NCN;
 • w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym;
 • które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego;
 • realizację projektu badawczego na podstawie kosztorysu wskazanego we wniosku;
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego ośrodku naukowym, w tym:
  • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w wysokości 9 000 zł miesięcznie;
  • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w wysokości od 1 000 do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATINA 1 w kwocie 30 ml zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

UWERTURA 1

Konkurs UWERTURA 1 dotyczy staży zagranicznych w zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Z wnioskami o finansowanie staży mogą występować polskie jednostki naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
 • realizował lub realizuje, w charakterze kierownika, projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
 • nie jest laureatem konkursu ERC;
 • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca:

 • przedstawi opis projektu badawczego z którym kandydat na staż wystąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC;
 • zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy dla osoby wskazanej we wniosku w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC;
 • wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż;
 • zobowiąże kandydata na staż do wystąpienia, w terminie od 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe.

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem stażu osoby wskazanej we wniosku w wysokości 15 000 zł miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada NCN ustaliła nakład konkursu UWERTURA 1 w wysokości 5 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

MINIATURA 1

Konkurs MINIATURA 1 dotyczy pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych. Ma on na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby, które planują ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie będą rozpatrywane wnioski:

 • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania;
 • których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 zł;
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Realizującymi działania naukowe mogą być osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych w konkursie MINIATURA 1 w kwocie 20 mln złotych.


Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.