Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 15:19:15
Odwiedziło nas: 9170891 gości (dzisiaj: 1073, wczoraj: 1646)
Fundusze krajowe
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
21 grudnia 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1.

ETIUDA 5

Konkurs ETIUDA 5 jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.

Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:

 • jeżeli badania w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe;
 • w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 5 obejmuje środki finansowe na:

 • stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł miesięcznie;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w wysokości 9 000 zł miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 5 w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

SONATINA 1

Konkurs SONATINA 1 skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 • nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 • mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić osoby fizyczne i jednostki naukowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 • które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach NCN;
 • w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym;
 • które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego;
 • realizację projektu badawczego na podstawie kosztorysu wskazanego we wniosku;
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego ośrodku naukowym, w tym:
  • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w wysokości 9 000 zł miesięcznie;
  • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w wysokości od 1 000 do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATINA 1 w kwocie 30 ml zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

UWERTURA 1

Konkurs UWERTURA 1 dotyczy staży zagranicznych w zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Z wnioskami o finansowanie staży mogą występować polskie jednostki naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
 • realizował lub realizuje, w charakterze kierownika, projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
 • nie jest laureatem konkursu ERC;
 • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca:

 • przedstawi opis projektu badawczego z którym kandydat na staż wystąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC;
 • zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy dla osoby wskazanej we wniosku w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC;
 • wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż;
 • zobowiąże kandydata na staż do wystąpienia, w terminie od 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe.

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem stażu osoby wskazanej we wniosku w wysokości 15 000 zł miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł.

Rada NCN ustaliła nakład konkursu UWERTURA 1 w wysokości 5 mln zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 marca 2017 r.

MINIATURA 1

Konkurs MINIATURA 1 dotyczy pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych. Ma on na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby, które planują ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie będą rozpatrywane wnioski:

 • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania;
 • których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 zł;
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Realizującymi działania naukowe mogą być osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych w konkursie MINIATURA 1 w kwocie 20 mln złotych.


Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.