Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:39:32
Odwiedziło nas: 9239463 gości (dzisiaj: 1401, wczoraj: 1563)
Wiadomości Zootechniczne 5/2017

Artykuł wstepny

Prace przeglądowe

Jędrzej Krupiński, Monika Bugno-Poniewierska, Tomasz M. Gruszecki, Artur Gurgul, Piotr M. Mikosz, Zygmunt Litwińczuk, Zdzisław Smorąg, Janusz Żmija
Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju. Projekt badawczy realizowany w ramach II konkursu BIOSTRATEGThe uses and the conservation of farm animal genetic resources under sustainable development. Research project realized within the framework of BIOSTRATEG II programme

Zadanie 1: Wykorzystanie innowacyjnych i wysoko wydajnych technik analiz genomu do charakterystyki, ochrony bioróżnorodności oraz identyfikacji podłoża genetycznego istotnych cech funkcjonalnych i produkcyjnych ras zachowawczych

Prace przeglądowe

Artur Gurgul, Magdalena Szyndler-Nędza, Grzegorz Smołucha, Piotr Topolski, Jan Knapik, Katarzyna Ropla-Molik, Mirosław Tyra, Jędrzej Krupiński
Zarys problematyki badań z zakresu genetyki i genomiki prowadzonych u polskich zachowawczych ras zwierząt w ramach projektu BIOSTRATEGThe outline of the research issues in the field of genetics and genomics conducted in polish conservation animal breeds within the framework of biostrateg project

Wyniki badań naukowych

Katarzyna Ropka-Molik, Katarzyna Piórkowska, Maria Oczkowicz, Magdalena Szyndler-Nędza, Tadeusz Blicharski
Występowanie niekorzystnego allelu genu RYR1 w populacji świń rasy puławskiejThe occurrence of the unfavorable allele of the RYR1 gene in the population of puławska breed

Zadanie 2: Wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej w selekcji i eliminacji zwierząt obarczonych chorobami o podłożu genetycznym

Wyniki badań naukowych

Monika Bugno-Poniewierska, Monika Stefaniuk-Szmukier, Agata Piestrzyńska-Kajtoch, Agnieszka Fornal, Joanna Warzecha, Katarzyna Ropka-Molik
Wykorzystanie testów molekularnych identyfikujących nosicieli mutacji SCID, CA i LFS w polskiej populacji koni czystej krwi arabskiej - wyniki wstępneThe application of molecular tests identifying carriers of SCID, CA and LFS mutations in polish population of purebred arabian horses - initial results
Monika Stefaniuk-Szmukier, Katarzyna Ropka-Molik, Monika Bugno-Poniewierska
Identyfikacja wariantu w rejonie genu FAM14A potencjalnie związanego z występowaniem syndromu metabolicznego (EMS) u koni czystej krwi arabskiejVariant identification in FAM14A gene region potentially associated with the occurrence of equine metabolic syndrome (EMS) in purebred arabian horses
Magdalena Wojtaszek, Katarzyna Kowalska, Wojciech Witarski, Monika Bugno-Poniewierska
Diagnostyka aberracji kariotypu koni - wstępne wyniki badań przesiewowychDiagnostics of horse karyotype aberrations - the initial results of screening
Katarzyna Kowalska, Klaudia Pawlina, Magdalena Wojtaszek, Wojciech Witarski, Monika Bugno-Poniewierska
Rozwój technik badawczych w cytogenetycznej analizie prawidłowości kariotypu koniThe development of research techniques in cytogenetic analysis of horse karyotype regularity
Agata Piestrzyńska-Kajtoch, Aldona Kawęcka, Grzegorz Smołucha
Polimorfizm genu PRNP rodzimych ras owiec w aspekcie podatności na trzęsawkę (scrapie)The polymorphism of PRNP gene of native sheep breeds in relation to susceptibility to scrapie

Zadanie 3: Opracowanie nowych metod konserwacji oraz kryteriów selekcji dawców izolowanego materiału genetycznego do wykorzystania w programach zachowania bioróżnorodności zwierząt

Wyniki badań naukowych

Barbara Gajda
Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji oocytów świniCurrent status and the possibilities of cryopreservation of pig oocytes
Magdalena Bryła, Monika Trzcińska
Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego w kriokonserwacji nasienia knuraAssessment of high hydrostatic pressure in cryopreservation of boar semen

Prace przeglądowe

Monika Trzcińska, Magdalena Bryła
Wybrane metody oceny kriokonserwowanego nasienia knuraSelected methods of assessment of cryoprserved boar semen
Jarosław Wieczorek, Jacek Sikora, Oksana Pulkowska, Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk
Ochrona materiału genetycznego zwierząt metodami ex situ - aspekty prawne. Cz. II. Warunki pozyskiwania, przechowywania i wykorzystania konfekcjonowanego materiału genetycznego w programach ochrony zasobów genetycznych zwierzątThe ex situ conservation of animal genetic material - legal aspects. Part II. Conditions of obtaining, storing and use of packaged genetic material in animal genetic resources conservation programmes
Iwona Tomczyk-Wrona
Koniki polskie - modelowa populacja ochrony bioróżnorodnościPolish koniks - model population of biodiversity conservation

Zadanie 4: Charakterystyka potencjału ekonomicznego chowu zwierząt ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe w warunkach zrównoważonego rolnictwa

Prace przeglądowe

Marta Domagalska-Grędys, Janusz Żmija
Relacje sieciowe tworzone z udziałem gospodarstw z rasami zachowawczymi. Zarys przebiegu badań z projektu NCBR - BIOSTRATEG 2Network relationships created with farms with conservative breeds. Outline of the NCBR project - BIOSTRATEG 2
Renata Matysik-Pejas, Jerzy Cieślik, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska
Projektowanie i zarządzanie łańcuchami marketingowymi w gospodarstwach utrzymujących rasy zachowawcze zwierzątDesigning and management of marketing chains on farms keeping conservation animal breeds
Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Renata Matysik-Pejas, Jerzy Cieślik
Ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw rodzinnych utrzymujących rasy zachowawcze w warunkach zrównoważonego rozwojuThe evaluation of economic situation of family farms, which keep conservation breeds in conditions of sustainable development

Zadanie 5: Wykorzystanie rodzimych ras zwierząt użytkowanych w tradycyjnych systemach chowu w gospodarstwach niskonakładowych do pozyskiwania wysokiej jakości produktów lokalnych

Prace przeglądowe

Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk, Piotr Domaradzki, Witold Chabuz, Paweł Żółkiewski, Przemysław Jankowski
Rodzime rasy bydła podstawą produktów regionalnych z wołowinyRegional products from beef of native cattle breeds
Joanna Barłowska, Jolanta Król
Mleko zwierząt ras lokalnych jako cenny surowiec do produkcji markowych produktów regionalnychMilk of local breeds as a precious raw material for production of labelled regional products
Piotr Lenart, Bronisław Borys, Jan Knapik
Zasady oceny kulinarnej potraw regionalnych z mięsa jagniąt wybranych ras zachowawczych oraz wstępne wyniki oceny potraw z mięsa jagniąt rasy uhruskiejCulinary evaluation of the regional dishes from lamb meat of chosen conservation breeds using the example of uhruska breed
Bronisław Borys, Jan Knapik
Charakterystyka systemów chowu owiec i efekty odchowu jagniąt w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących wybrane rodzime rasy owiecThe characteristics of sheep breeding systems and the effects of lamb rearing on family farms, which keep chosen native sheep breeds
Władysław Migdał, Łukasz Migdał, Maria Walczycka, Ewelina Węsierska, Marzena Zając, Joanna Tkaczewska, Piotr Kulawik
Poprawa cech sensorycznych i trwałości mięsnych produktów regionalnych pozyskiwanych od rodzimych ras zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych metod wędzeniaThe improvement of sensory characteristics and shelf-life extension of meat regional products obtained from domestic animal breeds through usage of traditional smoking methods

Zadanie 6: Wykorzystanie zwierząt gospodarskich ras lokalnych w ochronie i właściwym zagospodarowaniu siedlisk cennych przyrodniczo

Prace przeglądowe

Tomasz M. Gruszecki, Marianna Warda, Mariusz Kulik, Andrzej Junkuszew, Krzysztof Patkowski, Wiktor Bojar, Krzysztof Tomczuk, Monika Greguła-Kania, Paulina Dudko, Elżbieta J. Bielińska, Leszek Drozd, Klaudiusz Szczepaniak, Anna Szymanowska, Marek Szymanowski, Katarzyna Wiercińska, Jędrzej Krupiński
Wypas owiec sposobem ochrony różnorodności zbiorowisk roślinnych w cennych przyrodniczo siedliskachSheep grazing to protect the diversity of plant communities in valuable natural habitats
Elżbieta J. Bielińska, Krzysztof Patkowski, Barbara Futa, Tomasz M. Gruszecki
Wpływ wypasu na środowisko glebowe - założenia projektuImpact of grazing on soil environment - project assumptions
Aldona Kawęcka, Iwona Radkowska, Marian Szewczyk, Adam Radkowski
Wypas kulturowy owiec w ochronie cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Hali MajerzCultural sheep grazing in conservation of valuable plant communities using the example of the Hala Majerz
Piotr Czyżowski, Katarzyna Tajchman, Leszek Drozd, Tomasz M. Gruszecki
Rola gospodarki łowieckiej w kształtowaniu bioróżnorodnościThe role of the wildlife management in shaping biodiversity
Anna Goliszek, Agnieszka I. Baruk, Anna Iwanicka, Anna Szymanowska
Aktywizacja społeczności na obszarach cennych przyrodniczoActivization of the local community at valuable natural areas
Jędrzej Krupiński, Paweł Radomski, Piotr Moskała, Piotr M. Mikosz, Krzysztof Paleczny
Certyfikacja surowców i produktów ras rodzimychCertification of raw materials and products of native breeds

Dodatkowe materiały

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.