Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: wtorek, 22 września 2020 2:42:05
Odwiedziło nas: 10781320 gości (dzisiaj: 347, wczoraj: 2763)
VOTRIS

Logo Erasmus+ Logo VOTRIS

Nazwa programu: ERASMUS+

Numer decyzji: 2017-1-PL01-KA202-038808

Tytuł projektu: VOTRIS - Transfer of good practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector.

Czas trwania: 14 miesięcy (2017.12.01 - 2019.01.31)

Realizatorzy

lider projektu:

  • Instytut Zootechniki PIB

partnerzy projektu:

  • Stichting Agro Management Tools (Holandia),
  • Vyzkumny Ustav Zivocisne Vyroby V.V.I. Uhrineves (Czechy),
  • Agricultural Institute - Stara Zagora (Bułgaria),
  • Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas (Litwa).

Wysokość dofinansowania: 107 325,00 EUR

Założenia programowe

Głównym celem projektu jest podniesienia kwalifikacji pracowników oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez stworzenie sieci służącej wielostronnej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji usług edukacyjnych w sektorze rolniczym.

Zadanie to będzie realizowane poprzez przeniesienie "know-how" w obszarze działalności edukacyjnej, na przykładzie dobrych praktyk oraz zacieśnienie współpracy wzmacniającej wymianę informacji pozwalających na wzajemne rozpoznanie potencjału naukowego i szkoleniowego partnerów projektu.

W rezultacie działań nastąpi poprawa umiejętności i kompetencji osób odpowiedzialnych za organizację i realizację usług edukacyjnych w sektorze rolnym oraz utworzenie pomiędzy partnerami powiązań sieciowych sprzyjających przepływowi wiedzy i dających możliwość rozwoju współpracy na polu naukowym.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie szkoleń, dzięki którym następuje transfer wiedzy i innowacji z obszaru nauki do praktyki. Beneficjentami projektu są osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki szkoleń, programów nauczania, pozyskiwanie funduszy, realizację szkoleń  i poszukiwanie nowych metod szkoleniowych

Realizacja projektu

Short-term joint staff training event - Bułgaria

Short-term joint staff training event - Bułgaria

W dniach 19-23.03.2018 r odbyła się pierwsza wizyta o charakterze szkoleniowym (Short-term joint staff training event) realizowana w ramach projektu "VOTRIS - Transfer of good practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector".

Spotkanie odbyło się w Starej Zagorze w Bułgarii a rolę instytucji goszczącej pełnił Instytut Rolniczy w Starej Zagorze. W wydarzeniu, obok gospodarzy udział wzięło 20 gości zagranicznych reprezentujących 4 instytucje naukowe zaangażowane w projekt. W trakcie wizyty zaprezentowano obszary działalności i naukowej aktywności Instytutu w kontekście usług i działań edukacyjnych świadczonych przez jednostkę. Przedstawione zostały również dobre praktyki - rozwiązania wypracowane w instytucji , sprzyjające efektywnemu transferowi wiedzy z nauki do praktyki. Jako jedną z najbardziej skutecznych praktyk wskazano bezpośrednią i bliską współpracę pomiędzy Instytutem a hodowcami bydła. Taka forma działania zapewnia możliwość pozyskiwania danych naukowych, a w przypadku usług edukacyjnych zapewnia bezpośrednią informację zwrotną co do potrzeb rolników jak i uzyskiwanych efektów szkolenia.

W rezultacie spotkania osiągnięto efekty nakreślone w projekcie: budowa sieci sprzyjającej wymianie informacji oraz transfer dobrych praktyk podnoszących kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za realizację usług szkoleniowych w poszczególnych instytucjach zaangażowanych w projekt.

Short-term joint staff training event - Czechy

Short-term joint staff training event - Czechy

W dniach 9-13.04.2018 w Instytucie Zootechnicznym w Pradze - Uhrineves odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe będące częścią projektu "VOTRIS".

W spotkaniu, oprócz gospodarzy z praskiego Instytutu wzięło udział 20 przedstawicieli instytucji realizujących projekt. Wydarzenie było okazją do pokazania aktywnej roli Instytutu w dostarczaniu treści szkoleniowych, świadczeniu usług edukacyjnych, organizowaniu szkoleń i warsztatów dla rolników i instytucji sektora rolniczego. Dzięki prezentacji obszarów aktywności naukowej partnerzy projektu mogli uzyskać wiedzę niezbędną do kontynuowania i rozwoju dalszej współpracy na polu naukowym jak też transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i poszczególnymi grupami odbiorców. Jako dobrą praktykę szczególnie wartą naśladowania należy wskazać stworzenie systemu bezpośredniego kontaktu pomiędzy rolnikami/hodowcami a pracownikami naukowymi.

W podsumowaniu spotkania podkreślono istotną rolę aktywnego podejścia jednostki naukowej do tematu usług edukacyjnych przy jednoczesnej konieczności zachowania stałego i bezpośredniego kontaktu z praktyką.

Short-term joint staff training event - Polska

Short-term joint staff training event - Polska

W dniach 13-17.05.2018 w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach odbyło się kolejne spotkanie będące częścią projektu "VOTRIS". W wydarzeniu wzięli udział gospodarze - przedstawiciele Instytutu Zootechniki PIB oraz 20 gości reprezentujących instytucje partnerskie projektu.

Spotkanie szkoleniowe, podobnie jak poprzednie w Bułgarii i w Czechach, służyło osiągnięciu dwóch zasadniczych, wyznaczonych w projekcie celów, podniesieniu kwalifikacji personelu poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie usług edukacyjnych świadczonych przez instytucje zaangażowane w projekt oraz budowie sieci wspomagającej wielostronną wymianę informacji i doświadczeń naukowych.

Głównym działaniem wspierającym tworzenie sieci sprzyjającej wymianie informacji naukowych było zapoznanie gości z zakresem prac badawczych prowadzonych przez IZ PIB. Obszerna prezentacja, której dokonali kierownicy poszczególnych Zakładów Naukowych i Działu Analityki Laboratoryjnej pozwoliła przybliżyć pola naukowej aktywności oraz największe osiągnięcia Instytutu. Podczas zwiedzania laboratoriów Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt  i Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji goście mieli możliwość poznania szczegółów badań prowadzonych w naszej placówce. Wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji zainteresowań naukowych był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział naukowcy Instytutu i zagraniczni goście.

Wizyty w laboratoriach oraz na fermie w Aleksandrowicach były znakomitą szansą do zaprezentowania sprzyjającej transferowi wiedzy dobrej praktyki, którą można określić jako "ścieżkę edukacyjną". To rozwiązanie wypracowane na podstawie współpracy ze szkołami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego czy innymi placówkami naukowymi pozwala gościom odwiedzającym Instytut zapoznać się z profilem prowadzonych tu prac badawczych i zadaniami stawianymi przez Instytutem.

Usługi o charakterze edukacyjnym, szkolenia, seminaria, warsztaty odbywają się również w Zakładach Doświadczalnych IZ PIB. Jedną z najbardziej aktywnych na tym polu placówek jest Zakład Doświadczalny w Pawłowicach. Niestety dystans uniemożliwiał wizytę zagranicznych gości w tym zakładzie. Dlatego też sięgnięto po rozwiązanie, które również ma charakter dobrej praktyki - telekonferencyjne połączenie online. Metoda ta nie tylko umożliwiła zaprezentowanie prac i dokonań Zakładu, ale przede wszystkim pokazała potencjał drzemiący w nowoczesnych środkach łączności i przekazywania informacji.

Transfer wiedzy z nauki do praktyki to także bezpośrednia współpraca pomiędzy Instytutem Zootechniki PIB a rolnikami i firmami sektora rolniczego. Bardzo duże wrażenie na wszystkich gościach wywarł wyjazd studyjny do Kombinatu Rolnego Kietrz. Współpraca z dużym zakładem rolnym to szansa dla nauki nie tylko na pozyskiwanie danych nieosiągalnych w inny sposób, ale także możliwość testowania i przekazywania rozwiązań wypracowanych w Instytucie wprost do końcowego odbiorcy.

Podczas podsumowania wizyty uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność sięgania po nowoczesne rozwiązania komunikacyjne (w tym szczególnie media społecznościowe) jako sposób docierania i przekazywania wiedzy bezpośrednio do rolnika, zwłaszcza młodego. Drugą istotną konkluzją była konieczność bezpośredniej współpracy z rolnikami i firmami sektora rolniczego w zakresie szeroko rozumianych usług edukacyjnych, głównie ze względu na możliwość bezpośredniego, prostego i szybkiego rozpoznania potrzeb rynku i uzyskania informacji zwrotnych w odniesieniu do prowadzonych badań.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.