Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:23:12
Odwiedziło nas: 11953868 gości (dzisiaj: 2483, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W 2007 ROKU
Spis treści
Strona 1
Strona 2
Strona 3

Niemcy

„Opracowanie metod hodowli i zapłodnienia oocytów z wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych bydła”

Badania prowadzono w ramach współpracy naukowej między Instytutem Zootechniki – PIB a Forschungsinstitut fűr die Biologie Landwirtschaftlicher Nutztiere (FBN), Dummerstorf, Niemcy.
Celem badań było określenie rozmieszczenia i aktywności mitochondriów w nie hodowanych i hodowanych oocytach bydlęcych, pozyskiwanych z wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych.

Szwajcaria

„Ustalenie procedur w zakresie metod molekularnych identyfikacji chromosomowych wad genetycznych”

Obustronna współpraca pomiędzy Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu a Instytutem Zootechniki - PIB dotyczyła tematów: „Uzyskiwanie sond molekularnych do lokalizacji sekwencji DNA na chromosomach”, „Analiza wyspecjalizowanych struktur chromosomowych w kariotypie bydła, świń i koni” oraz zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby”.
Instytut Zootechniki - PIB kontynuował współpracę z International Society for Animal Genetics (ISAG). Współpraca dotyczyła organizacji i udziału w Międzynarodowych Testach Porównawczych, w celu standaryzacji reagentów identyfikujących grupy krwi u bydła, koni, owiec i świń.


Współpraca z INTERBULL oraz ICAR, dotycząca szacowania wartości hodowlanej bydła w zakresie cech mlecznych oraz pokroju

INTERBULL jest stałym podkomitetem ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt). INTERBULL zrzesza ponad 40 krajów i jest uznany w Unii Europejskiej jako instytucja referencyjna w zakresie międzynarodowej oceny wartości hodowlanej bydła.

INTERBULL służy jako centrum wymiany informacji o wartości hodowlanej zwierząt między krajami. Pełni rolę koordynatora międzynarodowych badań nad doskonaleniem oceny wartości hodowlanej i ustala wytyczne i zasady krajowych i międzynarodowych procedur szacowania wartości hodowlanej.

Instytut Zootechniki - PIB, jako instytucja prowadząca w kraju ocenę wartości hodowlanej, bierze udział w pracach INTERBULL-u, delegując osoby odpowiedzialne za szacowanie wartości hodowlanej do udziału w konferencjach tej organizacji. Umożliwia to bezpośrednią wymianę informacji z przedstawicielami innych krajów, zabieranie głosu w sprawach zmian metodyki i zakresu oceny oraz szybkie wdrażanie zaaprobowanych modyfikacji.

Podstawą szacowania wartości hodowlanej jest prawidłowo prowadzona ocena wartości użytkowej zwierząt. W tym zakresie międzynarodowe standardy wyznacza organizacja ICAR, która organizuje konferencje co dwa lata, wraz z konferencjami INTERBULL-u.

Uczestnictwo w tych konferencjach pozwala również na bezpośredni udział w kształtowaniu procedur stosowanych w EU w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt.

 
Współpraca z FAO i ERFP w zakresie Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich

Współpraca z FAO dotyczyła udziału w pracach światowej sieci Krajowych Koordynatorów ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt oraz w konsultacjach mających na celu przygotowanie do posiedzeń międzyrządowych (11 sesja Komisji FAO ds. Zasobów Genety-cznych dla Wyżywienia i Rolnictwa w czerwcu 2007 r. oraz Pierwsza Międzynarodowa Konferencja dot. Zasobów Genetycznych Zwierząt we wrześniu 2007 r.).

Współpraca ta obejmowała również liczną korespondencję, odpowiedzi na kwestionariusze FAO, dostarczanie materiałów źródłowych dotyczących realizowanych w Polsce działań.

Współpraca w 2007 roku z resortami rolnictwa i środowiska

W ramach przygotowań do Pierwszej Międzynarodowej Konferencji, dotyczącej Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – PIB reprezentował resort rolnictwa podczas spotkań koordynacyjnych w Brukseli (Komisja Europejska oraz Rada):

  • 20 lutego 2007 r. - posiedzenie Grupy Roboczej ds. Koordynacji FAO,
  • 13 kwietnia 2007 r. - posiedzenie Stałego Komitetu Zootechnicznego,
  • 19-20 kwietnia 2007 r. - posiedzenie Grupy Roboczej ds. Koordynacji FAO,
  • 14 maja 2007 r. - posiedzenie Grupy Roboczej ds. Koordynacji FAO,
  • 7 czerwca 2007 r. - posiedzenie Grupy Roboczej ds. Koordynacji FAO.

Instytut uczestniczył w pracach wąskiej grupy kilku krajów Unii Europejskiej (Portugalia, Finlandia, Szwecja, Francja, Polska), które przygotowały projekty stanowisk UE do poszczególnych punktów porządku Pierwszej Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Zasobów Genetycznych Zwierząt, a następnie we wrześniu 2007 r., uczestniczył w obradach konferencji w Interlaken (Szwajcaria). W negocjacjach, Polska reprezentowała wszystkie kraje regionu Europy.

W lipcu 2007 r. w Paryżu, delegat Instytutu uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Wdrażania Konwencji o Różnorodności Biologicznej. 

 
Współpraca z Hucul International Federation (HIF)

Instytut Zootechniki - PIB współpracuje z międzynarodową organizacją HIF, do której powstania przyczynił się w znaczący sposób. Organizacja ta została powołana w 1994 r. na zebraniu inauguracyjnym, które odbyło się w Instytucie Zootechniki w Balicach, przy aktywnym udziale przedstawicieli Austrii, Czech, Polski i Słowacji.

Instytut Zootechniki, już wówczas aktywnie działał w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Od tego momentu, co roku w innym kraju, w znaczących ośrodkach hodowli koni huculskich, odbywają się walne zebrania HIF. Zgodnie ze statutem, HIF zrzesza po jednej organizacji, upoważnionej przez tamtejsze władze, do prowadzenia krajowych ksiąg stadnych koni huculskich. W czasie corocznych spotkań, stanowiących platformę nawiązywania kontaktów między hodowcami, rozwiązuje się zagadnienia związane z opracowywaniem ujednoliconego standardu konia huculskiego w zakresie wymagań rodowodowych, wymiarów i umaszczenia. W ostatnim roku poczyniono również kolejne kroki w celu wymiany materiału hodowlanego oraz opracowania wspólnych metod oceny hodowlanej oraz ujednolicenia prób dzielności dla tych koni. Zorganizowane zostały szkolenia, które w sposób praktyczny pozwoliły na zweryfikowane i ustalenie wspólnych zasad oceny koni.

W następnym roku działania zasada praktycznego doskonalenia metod oceny będzie wykorzystana na kolejnych szkoleniach przeprowadzanych w różnych krajach członkowskich w celu wypracowania wspólnego wzorca rasowego. 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.