Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: sobota, 30 maja 2020 23:08:11
Odwiedziło nas: 10519319 gości (dzisiaj: 3770, wczoraj: 4229)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
11 czerwca 2018

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 106/3, 106/5 oraz 106/15 położonych w miejscowości Smardzów (Gmina Siechnice, województwo dolnośląskie) o łącznej powierzchni 8,5737 ha, wpisanych do księgi wieczystej nr WR1O/00018975/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr 106/15 powstała z podziału ujawnionej w ww. KW działki 106/6.

  Dla obszaru objętego wskazanymi wyżej działkami sporządzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów w gminie Siechnice.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 1 wynosi 2.525.000 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.

 2. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych: nr 542/149 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 542/14), 542/153 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 542/55), 542/155 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 542/56), 542/157 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 542/58), 542/159 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 542/59) i 542/161 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 542/60), położonych w miejscowości Siechnice (Gmina Siechnice, województwo dolnośląskie) o łącznej powierzchni 2, 0525 ha. Działki oznaczone numerami 542/14, 542/55, 542/56, 542/58, 542/59 i 542/60 są wpisane do KW nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Podział, o którym mowa w tym punkcie został dokonany decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2014 r.

  Dla obszaru objętego wskazanymi wyżej działkami sporządzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 2 wynosi 3.950.000 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto


Wymienione w pkt 1 i 2 działki są przedmiotem dzierżawy a dzierżawcy przysługuje prawo ich pierwokupu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. (+48) 662-003-206, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości ? nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 28 czerwca 2018 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 9:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ BNP PARIBAS SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259, z późn. zm.).Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.