Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 15:19:28
Odwiedziło nas: 10797674 gości (dzisiaj: 1281, wczoraj: 1838)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
29 sierpnia 2018

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

Prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 250/47 położonej w miejscowości Brzezie, obręb 3, gmina Zabierzów, woj. małopolskie, o powierzchni 0,08 ha, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej wzniesionego.

Wskazana wyżej działka nr 250/47:

  • wpisana jest do księgi wieczystej nr KR2K/00038720/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Krzeszowicach,
  • położona jest w przeważającej części na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem MZ - tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na działkach o powierzchni powyżej 7a.

Cena wywoławcza wskazanego wyżej przedmiotu przetargu wynosi 163.000 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 608-514-152, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotu przetargu, a także ustalić termin jego obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości - Brzezie" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 20 września 2018 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 9:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

  • oferowaną cenę netto,
  • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ BNP PARIBAS SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 20 września 2018 r. o godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259, z późn. zm.).Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste i własność jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.