Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Granty na granty - promocja jakości III
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 7:46:24
Odwiedziło nas: 11958232 gości (dzisiaj: 542, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze krajowe
Granty na granty - promocja jakości III
06 czerwca 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w konkursie: „Granty na granty - promocja jakości III”. Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty”. Zostało ustanowione aby wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do wymienionych wyżej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych opublikowane na tzw. Portalu uczestnika w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

 1. Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel);
 2. Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme);
 3. Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach:
  1. priorytetów:
   • Doskonała baza naukowa (Excellent Science),
   • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership),
   • Wyzwania społeczne (Societal Challenges),
  2. celów szczegółowych:
   • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading excellence and widening participation),
   • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society)

  występowały w roli:

  • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
  • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
  • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND,
  • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC,
  • i uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu (w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A).

  Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC, natomiast w przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia rozpoczęcia naboru wniosków, termin 60 dni liczy się od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

  Wsparcie finansowe możliwe do uzyskania w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

  1. refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe związanych z:
   • przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
   • przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
   • uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
   • organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
  2. sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

  Projekt uwzględnia refundację:

  • wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło albo umów zlecenia;
  • dodatków zadaniowych albo innych zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych pracownikom wnioskodawcy.

  Kosztami, które nie kwalifikują się do refundacji w ramach przedsięwzięcia są:

  • koszty pośrednie;
  • koszty zakupu środków trwałych;
  • podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany;
  • koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

  Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 10 czerwca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym.

  Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii/.

   
   
  © 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
  Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
  Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

  Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.