Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 16:43:25
Odwiedziło nas: 10797863 gości (dzisiaj: 1470, wczoraj: 1838)
Fundusze międzynarodowe
Inicjatywa EUREKA
22 maja 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Inicjatywy EUREKA. Jest to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Rządy państw członkowskich zobowiązały się do promowania i wspierania współpracy pomiędzy partnerami przemysłowymi i organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę realizującymi wspólne przedsięwzięcia – projekty EUREKI, m.in. poprzez efektywne procedury wspierania realizacji tych projektów przez krajowych partnerów ze środków publicznych.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową projektu.

Jak informują organizatorzy, projekty EUREKI powinny spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

 • być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;
 • być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
 • mieć cywilny cel projektu.

Każdy z partnerów ubiega się o dofinansowanie krajowe, zgodnie z obowiązującymi w danym państwie zasadami. Po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może uzyskać status projektu EUREKI.

W Inicjatywie EUREKA współpraca partnerów może być realizowana w ramach:

 • projektów partnerskich;
 • projektów klastra – definiowanych i zarządzanych przez grupy przedsiębiorstw, w określonej dziedzinie techniki.

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące podmioty:

 • grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • mikro-, mały lub średni przedsiębiorca;
 • grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzą co najmniej dwaj przedsiębiorcy, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Warunkiem udziału grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców jako wnioskodawcy w konkursie, jest jej formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, potwierdzone zawarciem przez jej członków, nawet warunkowo, odpowiedniej umowy o utworzeniu, odpowiednio grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców, już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA może być przeznaczone na:

 • badania przemysłowe;
 • prace rozwojowe.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA nie może przekroczyć:

 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 0000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Budżet konkursu wynosi 4 mln zł.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

W przypadku organizacji badawczej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, łączny poziom dofinansowania przekazanego przez NCBR i Komisję Europejską, może wynieść do 100% planowanych kosztów realizacji projektu EUREKI, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

W roku 2020 odbywa się jeden nabór wniosków, w terminie do 18 września 2020 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/nabor-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-2020/.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.