Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Zakłady Doświadczalne arrow Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:45:11
Odwiedziło nas: 11958351 gości (dzisiaj: 661, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.

Spółka została utworzona Aktem Notarialnym Repertorium A numer 5127/2000 z dnia 29.12.2000 roku w kancelarii notarialnej mgra Piotra Farona w Krakowie i wpisana do Rejestru Sygn. Sprawy : RZ XII NS-REJ.KRS/16/1/730 z dnia 9.II.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS:0000000570.

Położenie
Zakład Doświadczalny w Chorzelowie położony jest w północnej części województwa podkarpackiego, w dolinie rzeki Wisłoka. Oddalony jest od Mielca o 9 km i leży przy linii kolejowej Dębica - Rozwadów. W skład Instytutu Zootechniki Chorzelów wszedł 1 stycznia 1951 jako jednostka badawcza związana z Państwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Prowadzono w nim w tym okresie prace badawcze związane z produkcją polową, z zakres tej działalności został utrzymany do roku 1952. Następnie, zgodnie z zadaniami IZ rozpoczęto nowy kierunek badań - zootechniczny.

W skład Zakładu Doświadczalnego wchodzi 680ha użytków rolnych, w tym ok. 500ha gruntów ornych i 82ha użytków zielonych. Wykorzystanie gruntów rolnych jak i trwałych użytków zielonych skierowane jest w głównej mierze na zaspokojenie potrzeb paszowych hodowanych zwierząt. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie prac badawczych wynikających ze statutowej działalności Instytutu Zootechniki, realizacja grantów badawczych oraz realizacja prac związanych z postępem biologicznym.

Uzyskiwane wskaźniki produkcyjne stawiają Zakład doświadczalny w Chorzelowie w czołówce zakładów rolniczych w województwie podkarpackim. Niezaprzeczalne są zwłaszcza osiągnięcia w hodowli drobiu, królików i zwierząt futerkowych jak również w hodowli bydła mlecznego. W Chorzelowie na szeroką skalę prowadzone są badania potwierdzające pochodzenia koni oraz użytkowości trzody chlewnej.

Zgodnie ze Statutem i nałożonymi przez Instytut obowiązkami Zakład realizuje swoje cele poprzez prowadzenie, na wszystkich swoich działach hodowlanych, prac naukowo badawczych. Są to zarówno granty jak i tematy statutowe Instytutu Zootechniki PIB. Prowadzone badania mają charakter zarówno prac podstawowych jak i utylitarnych. Częste kontakty z hodowcami indywidualnymi, ze Związkami Hodowców jak i ze Stowarzyszeniami i Grupami Producentów, wymuszają na Zakładzie Doświadczalnym działalność wdrożeniową i upowszechnieniową. Przekazywane są do praktyki hodowlanej wyniki prowadzonych i zakończonych prac badawczych, jak również zbierane są oczekiwania hodowców, dotyczące rozwiązania nurtujących ich problemów hodowlanych. Zgłaszane problemy i zapytania stanowią podstawę do wdrażania nowych tematów badawczych, zorientowanych na oczekiwane rezultaty hodowlane i rozwiązujące związane z tym problemy.

Ośrodek Badawczo Hodowlany Ras Rodzimych Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Królików (drobnego inwentarza).

Głównym celem jest prowadzenie docelowo hodowli zachowawczej rodzimych ras kur:

Ferma kur

 • Zielononóżka kuropatwiana Z-11
 • Żółtonóżka kuropatwiana Ż 33
 • Sussex
 • Rhode Island Red
 • Rhode Island White
 • Leghorn G-99
 • Leghorn H-22

Prowadzone są wylęgi kurcząt w/w ras na zaopatrzenie okolicznych rolników i gospodarstw agroturystycznych. W okresie jesienno-zimowym prowadzony jest tucz brojlerów. Jajka sprzedawane są odbiorcom indywidualnym, do sklepów oraz do wylęgarni. Odbiorcami żywca drobiowego są zakłady przetwórstwa mięsnego.

Ferma Zwierząt Futerkowych Mięsożernych

Ferma zwierząt futerkowych mięsożernych prowadzi hodowle następujących gatunków zwierząt futerkowych:

 • lisy srebrzyste i płomieniste
 • jenoty
 • lisy pastelowe (rasa rodzima)
 • norki (standard, pastel, biała, perła, cross, szafir, welwet)
 • tchórze hodowlane

Głównym zadaniem fermy jest prowadzenie badań na w/w gatunkach zwierząt w zakresie optymalnego żywienia a także optymalnych warunków utrzymania. Prowadzone są badania nad przydatnością nowych odpadowych surowców paszowych w żywieniu zwierząt futerkowych. Ferma jako jedyna w kraju prowadzi hodowlę lisa pospolitego pastelowego - stado zachowawcze. Pozyskiwane jesienią skóry z tych zwierząt sprzedawane są na giełdach w Helsinkach i w Kopenhadze oraz na rynku krajowym. Część stada o najwyższej wartości hodowlanej sprzedawana jest do dalszej hodowli hodowcom indywidualnym.

Ferma Królików tel. 17 581 01 47

Ferma królików w Chorzelowie produkuje obecnie około 12 000 sztuk zwierząt w roku, od 420 samic. Z tych zwierząt, 1 000 szt. sprzedawane jest jako zwierzęta hodowlane, a pozostałe 11 000 szt. trafia do zakładów ubojowych jako żywiec króliczy. Oprócz działalności produkcyjnej Ferma prowadzi działalność edukacyjną i wdrożeniową. We współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, zakładami ubojowymi oraz z producentami pasz organizowane są szkolenia i praktyki hodowlane dla producentów żywca króliczego z terenu całego kraju. W chwili obecnej tylko jedna rasa królików jest objęta ochroną zasobów genetycznych (białe popielniańskie, nota bene wyhodowane w Chorzelowie). Oprócz tej rasy na fermie utrzymywane są króliki następujących ras:

 • Nowozelandzkie białe,
 • Termondzkie białe,
 • Alaska,
 • Kalifornijski,
 • Szynszyl wielki,

Więcej na temat królików na stronie www.sima.of.pl lub www.artelis.pl/rolnictwo/hodowla

Ferma krów mlecznych

W Zakładzie utrzymywane jest stado zachowawcze krów czarno białych stanowiące rezerwę genetyczną tej rasy.

Owce

W ramach ochrony ras rodzimych prowadzona jest od 2010 roku hodowla owiec rasy świniarka.

Gospodarstwo ekologiczne

W ramach utworzonego mini gospodarstwa ekologicznego utrzymywane są w/w krowy rasy czarno białej, kury zielononóżki, świnie, owce świniarki oraz króliki termondzkie i popielniańskie.

Działalność gospodarczo produkcyjna

Ferma krów mlecznych

Podstawowym celem prowadzenia hodowli bydła jest produkcja mleka, wartościowego materiału hodowlanego oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia doświadczeń w tym dziale. Bydło doskonalone jest w kierunku mlecznym poprzez użycie nasienia buhajów holsztyńskich pochodzących z importu i częściowo krajowych. Podstawowym kryterium doboru buhajów jest poprawa zawartości tłuszczu i białka w mleku, odpowiedni kaliber i poprawna budowa wymion. Program kojarzeń i dobór buhajów jest opracowany przez Zakład Hodowli Bydła w Balicach. Wyprodukowane mleko w 99% sprzedawane jest do OSM w Radomiu, pozostała ilość dla pracowników Spółki. Na fermie bydła prowadzone są prace doświadczalne z zakresu żywienia oraz badanie jakości uzyskiwanego mleka dostosowujące go do norm europejskich. Produkcja oparta jest o własną bazę paszową i uzyskiwana od 200 krów.

Laboratorium Grup Krwi

Prowadzona w Zakładzie hodowla niewielkiego stada koni - przeciętnie około 25 sztuk stanowi bazę do prowadzonych przez Laboratorium Grup Krwi badań nad grupami krwi u koni. Po przeprowadzonych badaniach konie są sprzedawane hodowcom. Stado koni stanowi również podstawę działalności istniejącej w zakładzie sekcji jeździeckiej w której nauki jazdy konnej uczy się grono młodzieży z okolicznych wsi a zwłaszcza z miasta Mielca.

Realizowana tematyka badawcza obejmuje nowatorskie prace z zakresu badania grup krwi i białek w surowicy krwi koni. Usługowo, na potrzeby hodowców indywidualnych jak i Związków Hodowców Koni, wykonywane są badania pochodzenia koni.

Stacja Kontroli Użytkowości Trzody Chlewnej

Nie bez znaczenia jest również działalność Stacja Kontroli Użytkowości Trzody Chlewnej zajmuje się oceną dostarczanego materiału hodowlanego zgodnie z przyjętą metodyką postępowania, opracowaną w Instytucie Zootechniki dla wszystkich Stacji na terenie kraju. W Dziale tym realizowane są też inne tematy statutowe Instytutu, związane z hodowlą trzody chlewnej i warunkami jej utrzymania. Swym zasięgiem Stacja obejmuje Polskę południowo-wschodnią. Uzyskane wyniki przekazuje Okręgowym Stacjom Hodowli Zwierząt oraz właścicielom knurów po których pochodzą kontrolowane tuczniki. Wyprodukowane tuczniki poddawane są ubojowi a następnie po dokonaniu odpowiednich pomiarów doświadczalnych są sprzedawane w postaci półtusz.

Dział gospodarczy

Dział gospodarczy Spółki w Chorzelowie gospodaruje na 662 ha gruntów, z czego na grunty orne przypada 515 ha, łąki to 85 ha, lasy - 4 ha. Resztę stanowią nieużytki i zabudowania. Struktura zasiewów przedstawi się następująco:

 • Zboża - 175 ha
 • rzepak - 70 ha
 • kukurydza - 150 ha
 • trawy - 120 ha

Obsada zwierząt hodowlanych:

 • Bydło ogółem - 306 szt. w tym krowy - 177 szt.
 • Konie - 35 szt.
 • Trzoda chlewna - 144 szt.
 • Drób ogółem - 11 880 szt. w tym nioski 4 600 szt.
 • Króliki - 4 600 szt. w tym samice stada podstawowego - 650 szt.
 • Futerkowe mięsożerne - lisy, norki i jenoty - razem 2 270 szt.
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.