Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:04:39
Odwiedziło nas: 9173063 gości (dzisiaj: 1725, wczoraj: 1520)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
15 stycznia 2009

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

"sprzedaż nieruchomości:"

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Śliwnie 74A, gmina Kuślin, woj. wielkopolskie, o powierzchni 58,6 m2 oraz pomieszczenie w piwnicy o pow. 4,2 m2 wraz z udziałem wynoszącym 628/3791 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 228/4 o pow. 1466 m2.

  Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 23608 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. I wynosi 85.000 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 2. Budynek mieszkalny nr 7 położony w Dworzyskach, gmina Kórnik, woj. wielkopolskie, o pow. 78,5 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki nr 20 o pow. 1,5300 ha.

  Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 34350 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. II wynosi 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

 3. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych nr: 416/4, 416/6 i 417 o łącznej powierzchni 2,0813 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli produkcyjnych posadowionych na tych działkach oraz wskazane urządzenia byłej Wylęgarni Drobiu w Dąbrowie, gmina Dopiewo, woj. wielkopolskie.

  Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr PO1P/00083016/4 oraz KW nr PO1P/00238075/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. III wynosi 2.700.000 zł. (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

 4. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 246/10, o powierzchni 2,1232 ha położonej w Karwianach - Komorowicach, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budowli i budynków produkcyjnych po byłej Fermie Owiec.

  Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr WR1K/00100452/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. IV wynosi 4.000.000 zł. (słownie: cztery miliony złotych).

 5. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 64/19 o powierzchni 4,4278 ha położonej w Krajkowie, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budowli i budynków produkcyjnych po byłej Fermie Bydła.

  Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr WR1K/00100451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. V wynosi 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

 6. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 549/44, o powierzchni 0,0704 ha położonej w Siechnicach, gmina Św. Katarzyna, woj. dolnośląskie.

  Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 18808 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. VI wynosi 140.000 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Nieruchomości opisane w punktach od I do VI stanowią odrębne przedmioty przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych sprzedażą można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszania ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. (012) 258 81 33.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy, nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 20 stycznia 2009 r." od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 w terminie do dnia 19 stycznia 2009 r. na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko i adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2009 r. o godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice (k. Krakowa).

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. (Dz. U. z 2003r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.