Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:26:52
Odwiedziło nas: 9177205 gości (dzisiaj: 1175, wczoraj: 1318)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
28 maja 2009
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 39,8 m2 w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Grodziec Śląski, gmina Jasienica woj. śląskie, wraz z udziałem w częściach wspólnych i w prawie wieczystego użytkowania działki nr 20/30 o powierzchni 1326 m2.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 1 wynosi 50.000,00 zł netto.

 2. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 20/31 o powierzchni 0,1372 ha, położonej w miejscowości Grodziec Śląski, gmina Jasienica woj. śląskie, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo zagrodowe.
  Dla nieruchomości opisanych w pkt 1 i 2, stanowiących odrębne przedmioty przetargu, Księgę Wieczystą nr 62565 prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej – Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 2 wynosi 50.000,00 zł netto.

 3. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1225/7 o powierzchni 1,9553 ha położonej w Jaworzu pow. bielski woj. śląskie, położonej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, w terenie usług cenotwórczych.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr BB1B/00010065/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Bielsku Białej.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi 2.500.000 zł netto.

 4. Prawo wieczystego użytkowania działek nr 416/4, 416/6, 417 o łącznej powierzchni 2,0813 ha, na których posadowione są budynki i budowle byłej wylęgarni drobiu w Dąbrowie, gm. Dopiewo, woj. wielkopolskie, położonych zgodnie ze „studium” w terenach działalności gospodarczej.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr PO1P/00083016/4 oraz KW nr PO1P/002338075/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 4 wynosi 1.950.000 zł netto.

 5. Lokal mieszkalny nr 8 zlokalizowany w Śliwnie w budynku nr 74A, gmina Kuślin, woj. Wielkopolskie, o powierzchni 58,6 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie wieczystego użytkowania działki nr 228/4 o pow. 0,1468 ha, na której budynek jest posadowiony.
  Nieruchomości opisana w pkt 3 objętą jest KW nr 23608 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 5 wynosi 85.000 zł netto

 6. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 289/14 o pow. 1,9200 ha położonej w miejscowości Glinna, gmina Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi byłą bazę warsztatowo-magazynową. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod działalność komercyjną (teren istniejących warsztatów i magazynów - B2 RPU).
  Dla nieruchomości opisanej w pkt 3 księgę wieczysta SY1Z-00053554/0 prowadzi Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 6 wynosi 800.000 zł netto

Każda z nieruchomości opisanych w pkt. od 1 do 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych przetargiem można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszanie ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. (012) 25 88 311.
Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości - NAZWA NIERUCHOMOŚCI" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 16 czerwca 2009 r. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie wpływ oferty do Instytutu do godz. 14,00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:
 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko i adres, nr telefonu, a w przypadku osób prawnych aktualny wyciąg KRS,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2009 o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Zootechniki PIB w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozp. Rady Ministrów z 05.10.1993 r. (Dz. U. nr 97 poz. 443).
Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.
Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki – PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.