Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 16:38:42
Odwiedziło nas: 11953748 gości (dzisiaj: 2363, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Współpraca międzynarodowa w 2008 roku

Kraj: Szwajcaria

 
Ustalenie procedur w zakresie metod molekularnych identyfikacji chromosomowych (wad genetycznych)

Realizacja w ramach tematów: "Analiza wyspecjalizowanych struktur chromosomowych w kariotypie bydła, świń i koni", "Analiza komórek mejotycznych oraz kariotypu zarodków koni przy zastosowaniu sond molekularnych, specyficznych dla chromosomów tego gatunku" oraz zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego: "Monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby".

Współpraca między Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu a Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie.

W roku 2008 w Szwajcarskim ośrodku Swiss Federal Institute of Technology (Zurych) przeprowadzono dwutygodniowe prace w zakresie mikrodysekcji chromosomów, co pozwoliło na uzyskanie kolejnych sond molekularnych malujących określone chromosomy. Należy zaznaczyć, że Dział Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt IZ PIB wraz z dr. Claude’m Schellingiem oraz dr Aldoną Pieńkowską-Schelling, będących pracownikami tamtejszego ośrodka, działających w ramach współpracy przy tworzeniu panelu sond molekularnych malujących chromosomy konia, jest obecnie wiodącym ośrodkiem w Europie. W wyjeździe uczestniczyła dr inż. Monika Bugno; wyjazd finansowany był z zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego.

Współpraca z wymienionymi ośrodkami w 2008 roku pozwoliła na przygotowanie następujących publikacji:
 1. Bugno M., Ząbek T., Golonka P., Pienkowska-Schelling A., Schelling C., Słota E. (2008). A case of an intersex horse with 63,X/64,XX/65,XX,del(Y)(q?) karyotype. Cytogenet. Genome Res., 120: 123-126.
 2. Pieńkowka-Schelling A., Schelling C., Zawada M., Yang F., Bugno M., Ferguson-Smith M. (2008). Cytogenetic studies and karyotype nomenclature of three wild canid species: maned wolf (Chrysocyon brachyurus), bat-eared fox (Otocyon megalotis) and fennec fox (Fennecus zerda). Cytogenet. Genome Res., 121: 25-34.
 3. Słota E., Wnuk M., Bugno M., Pieńkowska-Schelling A. (2008). Application of in situ fluorescent Nick-translation to detection DNA methylation in B chromosomes of red fox (Vulpes vulpes) and Chinese raccoon dog (Nyctereutes procyonoides procyonoides). Chromosome Res., 16: 1034-1035.
 
Współpraca z INTERBULL oraz ICAR dotycząca szacowania wartości hodowlanej bydła w zakresie cech mlecznych oraz pokroju

INTERBULL jest stałym podkomitetem ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt). INTERBULL zrzesza ponad 40 krajów i jest uznany w Unii Europejskiej jako instytucja referencyjna w zakresie międzynarodowej oceny wartości hodowlanej bydła. Organizacja ta została powołana w celu wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi krajami odnośnie wartości hodowlanej zwierząt, jak również koordynowania międzynarodowych badań nad opracowaniem nowszych i doskonalszych metod jej szacowania. Celem jej jest także ustalenie jednakowych zasad prowadzenia i szacowania wartości hodowlanej. Wsród 40 krajów jest także Polska, biorąca bardzo aktywny udział w międzynarodowej ocenie buhajów. Prowadzący ocenę wartości hodowlanej Instytut Zootechniki PIB przesyła dane do centrali Interbull w Uppsali (Szwecja) według wcześniej ustalonego formatu. Jednym z warunków przyjęcia danych jest prowadzenie prawidłowej identyfikacji zwierząt, jak również posiadanie przez buhaja dopuszczonego do oceny międzynarodowej przynajmniej 20 córek w przynajmniej 10 oborach. Ocenie podlegają cechy wydajności mlecznej (kg mleka, kg tłuszczu i kg białka), cechy pokroju. W tym celu na stronach internetowych Instytutu Zootechniki dla cech wydajności mlecznej i pokroju (podlegających ocenie międzynarodowej INTERBULL) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa. Jeżeli buhaj posiada ocenę krajową, której powtarzalność jest większa lub równa 0,85, to oficjalną oceną buhaja jest ocena krajowa (TYP OCENY = K). Jeżeli powtarzalność oceny krajowej jest mniejsza od 0,85, a buhaj posiada ocenę międzynarodową obliczoną na podstawie liczby córek większej niż liczba córek służąca do oceny krajowej, to oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M). Jeżeli buhaj posiada jedynie ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M). Corocznie Instytut Zootechniki PIB, jako prowadzący ocenę wartości hodowlanej /WH/ aktywnie uczestniczy w pracach INTERBULL, delegując osoby odpowiedzialne za szacowanie WH do udziału w organizowanych w tym celu konferencjach i zjazdach. Umożliwia to bezpośrednią wymianę informacji z przedstawicielami innych krajów, zabieranie głosu w sprawach zmian metodyki i zakresu oceny oraz szybkie wdrażanie zaaprobowanych modyfikacji. Ponieważ INTERBULL jest podkomisją ICAR, każdorazowo przedstawiciel Instytutu uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez tę jednostkę. Tym samym aktywne uczestnictwo pozwala na bezpośredni udział w kształtowaniu procedur stosowanych w UE w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt.

 
Współpraca z FAO i ERFP w zakresie Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich

Współpraca z FAO dotyczyła udziału w pracach światowej sieci Krajowych Koordynatorów ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt.

Na prośbę FAO dr E. Martyniuk uczestniczyła w organizowanych przez FAO warsztatach towarzyszących posiedzeniu 13. sesji SBSTTA (Organu Pomocniczego ds. doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego Konwencji o różnorodności biologicznej), które odbyły się w dniu 19 lutego 2008 r. w Rzymie. Przedstawiona tam prezentacja dotyczyła działań prowadzonych w kraju w zakresie wdrażania Światowego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt.

Na prośbę FAO dr E. Martyniuk uczestniczyła w organizacji warsztatów towarzyszących 9. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w dniu 21czerwca 2008 r., w Bonn. Zaprezentowała tam główne założenia Światowego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt (The Global Plan of Action for Animal Genetic Resources).

Współpraca z FAO obejmowała również liczną korespondencję, szczególnie w ramach sieci DAD-NET, odpowiedzi na kwestionariusze FAO, inicjowanie i ułatwianie różnego rodzaju kontaktów międzynarodowych.

Elementem infrastruktury Światowej Strategii FAO jest Europejski Regionalny Ośrodek Koordynacyjny (European Regional Focal Point), z którym również prowadzona była ścisła współpraca. Dr E. Martyniuk uczestniczyła w 14. Warsztatach Krajowych Koordynatorów, podczas których przedstawiła działania podejmowane w Polsce po konferencji w Interlaken, jak też decyzje 9. Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej w obszarze dotyczącym programu pracy na rzecz agro-bioróżnorodności. Dr E. Martyniuk uczestniczyła w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt EAAP (sierpień 2008, Wilno-Litwa), jak też przygotowała coroczny raport z działalności Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego dla Europejskiego Regionalnego Ośrodka Koordynacyjnego.

W ramach współpracy z Europejskim Regionalnym Ośrodkiem Koordynacyjnym Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt przygotował materiały do projektu VAPE (Various aspects and possible evolution of in-situ conservation in Europe). Opracowano 11 tzw. case studies dotyczących prowadzenia programów ochrony poszczególnych ras rodzimych (bydło polskie czerwone, koniki polskie i hucuły, świnie puławskie, owce wrzosówki, świniarki i olkuskie, kury zielononóżki kuropatwiane oraz świnie złotnickie białe i pstre.

 
Współpraca z Komisją Europejską

Dr E. Martyniuk uczestniczyła w przygotowaniach sektora produkcji zwierzęcej do negocjacji Międzynarodowego Traktatu o dostępie do zasobów genetycznych i dzieleniu się korzyściami (International Regime on ABS). Działania te obejmowały:
 • udział w spotkaniu ekspertów (Expert meeting on Sectoral Aspects in the international ABS Regime) w DG Environment w Brukseli w dniu 15 września 2008 r. i przedstawienie charakterystyki sektora (Farm Animal Genetic Resources, Elżbieta Martyniuk, Anne-Marie Neeteson, Asko Mäki-Tanila); udział w posiedzeniu Stałego Komitetu Zootechnicznego (Working group meeting of the Standing Committee on Zootechnics - SANCO) w Brukseli w dniu 17 pażdziernika 2008 r. i przedstawienie stanu negocjacji dotyczących Miądzynarodowego Traktatu w kontekscie zasobów genetycznych zwierząt (International Regime on Access Benefit Sharing in the context of Animal Genetic Resources, Elżbieta Martyniuk, Asko Mäki-Tanila);
 • opracowania ekspertskie, jako materiały źródłowe dla sektorowego podejścia w negocjacjach Międzynarodowego Traktatu o dostępie do zasobów genetycznych i dzieleniu się korzyściami:
  1. Asko Mäki-Tanila, Elżbieta Martyniuk (2008). Farm Animal Genetic Resources.
  2. Elżbieta Martyniuk, Spike Jost Hiemstra and Asko Mäki-Tanila (2008): Guiding Questions for expert presentations on Access Benefit Sharing – Farm animal genetic resources.
 
Współpraca z resortami rolnictwa i środowiska

Dr E. Martyniuk reprezentowała Ministerstwo Środowiska podczas 13. sesji SBSTTA Organu Pomocniczego ds. doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego Konwencji o różnorodności biologicznej, które odbyło się w Rzymie w dniach 16-23 lutego 2008. Głównym tematem obrad była różnorodność biologiczna w rolnictwie.

Dr E. Martyniuk reprezentowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas 9. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, Bonn, Niemcy, 17-30 czerwca 2008 r.

Dr E. Martyniuk aktywnie uczestniczyła w wąskiej grupie ekspertów (Słowenia, Holandia, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Komisja Europejska) przygotowującej stanowisko w sprawie różnorodności biologicznej w rolnictwie i biopaliw.

 
Współpraca z Hucul International Federation (HIF)

Instytut Zootechniki PIB współpracuje z międzynarodową organizacją HIF, do której powstania przyczynił się w znaczący sposób. Organizacja ta została powołana w 1994 r. na zebraniu inauguracyjnym, które odbyło się w Instytucie Zootechniki w Balicach, przy aktywnym udziale przedstawicieli Austrii, Czech, Polski i Słowacji.

Instytut Zootechniki PIB, już wówczas aktywnie działał w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Od tego momentu, co roku w innym kraju, w znaczących ośrodkach hodowli koni huculskich odbywają się walne zebrania HIF. Zgodnie ze statutem HIF zrzesza po jednej organizacji, upoważnionej przez tamtejsze władze, do prowadzenia krajowych ksiąg stadnych koni huculskich. W czasie corocznych spotkań, stanowiących platformę nawiązywania kontaktów między hodowcami, rozwiązuje się zagadnienia związane z opracowywaniem ujednoliconego standardu konia huculskiego w zakresie wymagań rodowodowych, wymiarów i umaszczenia.

W ostatnich latach szczególna uwaga zwrócona jest na działania mające na celu zinwentaryzowanie metod oceny koni w poszczególnych krajach członkowskich oraz wypracowanie ujednoliconego zakresu i sposobu przeprowadzania prób dzielności koni huculskich, tak aby mogły one być uznawane we wszystkich krajach. Zadanie to jest szczególnie trudne, gdyż oprócz różnych wariantów przeprowadzania oceny wartości użytkowej, w poszczególnych krajach używany jest również różny system oceny. Np., w Polsce stosowany jest tzw. system „niemiecki”, natomiast w krajach będących kiedyś w granicach monarchii austro-węgierskiej system zwany „austriackim”. W celu wypracowania wspólnego stanowiska kontynuowano szkolenia teoretyczne (cykl wykładów i referatów) oraz szkolenia praktyczne, w czasie których prowadzono ćwiczenia w zakresie oceny koni różnymi systemami i próbowano ustalić wspólne parametry dla ocenianych cech. Zadanie to będzie wymagało jeszcze wielu uzgodnień i szkoleń, które przewidziane są na kolejnych spotkania HIF.

 
UDZIAŁ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB W PROJEKTACH EUROPEJSKICH
 1. Tytuł projektu: Towards self-sustainable European regional cattle breeds EURECA
  Numer projektu: EC AGRI-2006-0264

  Projekt realizowany w ramach 7 PR „W kierunku samoutrzymania się europejskich ras bydła”
  Projekt realizowany jest w okresie od marca 2007 r. do 28 lutego 2010 r.

  W realizacji grantu bierze udział 9 państw UE, koordynatorem jest Centre for Genetic Resources (CGN) w Wageningen w Holandii. Grant dotyczy 15 europejskich ras bydła objętych rezerwą genetyczną, które poddane są szczegółowej analizie genetycznej i społeczno-gospodarczej. W badaniach uwzględnia się dwie kategorie ras:
  • Lokalne rasy samorównoważące się, o stabilnej lub rosnącej liczbie. Niektóre z tych ras były/są objęte programami ochrony, inne nie;
  • Lokalne rasy o malejącej populacji. Niektóre z tych ras były/są objęte programami ochrony, inne nie. Badanie ras to głównie analiza jakościowa, choć zebrana zostanie znaczna ilość danych liczbowych.

  Dla każdej z ras oceniane są następujące aspekty, obejmujące okres ostatnich 20-30 lat:
  • dane podstawowe:
   - wielkość i rozkład rasy,
   - produkcyjność rasy, w tym profil produktów na rynku hurtowym i detalicznym (np. rynki produktów specjalistycznych/niszowych a rynek masowy), - dochodowość rasy (porównanie z rasami komercyjnymi/szeroko wykorzysty-wanymi).
  Dla każdej z ras oceniane są następujące aspekty, obejmujące okres ostatnich 20-30 lat:
  • hodowla:
   - programy hodowlane/selekcyjne, programy krzyżowania, w tym typ hodow-ców/organizacji hodowlanych i kryteria podejmowania decyzji o kontynuacji lub zaprzestaniu użytkowania rasy,
   - ocena zmienności genetycznej rasy;
  • znaczenie w rolnictwie:
   - społeczno-gospodarczy profil rolników: znaczenie rasy w przedsięwzięciach gospodarstwa, motywacja rolników dla utrzymania lub porzucenia rasy,
   - liczba i klasyfikacja gospodarstw w obrębie sektora;
  • wdrożone działania ochronne, w tym motywacja i rola różnych udziałowców (rolnicy, hodowcy, organizacje zajmujące się ochroną, organizacje rządowe itd.), wskaźniki sukcesów lub niepowodzeń (ich brak);
  • strategie, ustawodawstwo, ograniczenia/kontekst sanitarny, rozróżnienie między czynnikami wspierającymi i zagrażającymi zrównoważeniu rasy (w tym rola określonych mechanizmów ochrony i promocji produktów rynkowych, np. wskazówki geograficzne i oznaczenie pochodzenia).

  Ponadto, dla kilku (2-3) wybranych ras zostanie oszacowana całkowita ekonomiczna wartość rasy, w tym wartość użytkowa rynkowa (dla hodowli i produkcji), wartość opcjonalna związana z utrzymaniem tych wartości użytkowych oraz wartość pośrednia i nieużytkowa (np. wartość kulturowa/bytowa, ochrona krajobrazu), które w tym przypadku trudno oddzielić od siebie.

  Dotychczas w Polsce przeprowadzono ankietyzację 30 wytypowanych gospodarstw utrzymujących bydło rasy polskiej czerwonej oraz 3 organizacji hodowlanych działających na rzecz tej rasy. Rozpoznano również stan nasienia buhajów czysto rasowych zgromadzonego w Banku nasienia w IZ PIB w Balicach oraz stan ilościowy zamrożonych zarodków.

 2. Tytuł projektu: „Partnerstwo lokalne na rzecz ochrony gatunków rodzimych – projekt pilotażowy”
  Projekt realizowany w ramach programu RITA 2007 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  Numer decyzji: RITA - 2007-39
  Okres realizacji projektu: 1.01.2008 r. – 31.03.2008 r.

  Realizatorzy projektu:
  Instytut Zootechniki Ukraińskiej Agrarnej Akademii Nauk w Charkowie (Ukraina),
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie (Polska).

  W ramach tego projektu w lutym 2008 r. została przeprowadzona wizyta doradczo-szkoleniowa 4 przedstawicieli Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie (Polska) w Instytucie Zootechniki Ukraińskiej Agrarnej Akademii Nauk w Charkowie a w marcu 2008 roku miała miejsce, w tym samym celu, rewizyta przedstawicieli charkowskiego Instytutu w krakowskim Instytucie.

  W trakcie tych wizyt przedstawiciele Instytutów zapoznali się z potencjałami naukowymi partnerów, odbyli szkolenia na temat możliwości współpracy. Zostały przygotowane warunki do złożenia wspólnego wniosku do programu polskiej pomocy zagranicznej na specjalistyczne staże naukowe i szkolenia dla pracowników naukowych instytutu z Charkowa.

 3. Tytuł projektu: „Zaawansowane szkolenia i staże specjalistyczne w zakresie transferu technologii w rolnictwie”

  Nr decyzji:1260/2008/AD
  Okres realizacji projektu: 15.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
  Kraj(e): Polska, Ukraina
  Realizatorzy: Instytut Zootechniki PIB, koordynator projektu: Ryszard Kowalski

  Instytut Zootechniki w Charkowie zakwalifikował 10 młodych pracowników nauki, którzy zrealizowali serię szkoleń i badań (od jedno- do trzymiesięcznych) w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie i jego zakładach, pod nadzorem specjalistów. Stażyści uczestniczyli w programach badawczych realizowanych przez działy IZ PIB, w których odbywali szkolenia na takich samych prawach jak pracownicy IZ PIB. Prowadzili również swoje własne badania pod kierownictwem osób wskazanych przez kierowników działów, na sprzęcie i z użyciem preparatów dostępnych w Instytucie.

  Na początku października 2008 r. czteroosobowa delegacja (dwóch pracowników Stałego Biura Łączności i dwóch pracowników naukowych) Instytutu Zootechniki PIB udała się do Charkowa w celu omówienia wyników projektu, ewaluacji ankiet oraz omówienia najbliższych zadań Stałego Biura Łączności. Dnia 31.12.2008 r. został zakończony projekt i w wymaganym terminie zostały złożone wymagane sprawozdania i rozliczenia projektu u jego operatora.

 4. Tytuł projektu: „Europejskie Centrum Informacji i Promocji”

  Okres realizacji: 1.10.2008 r. – 31.01.2009 r.
  Realizatorzy:
  1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
  2. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie (Polska).

  W ramach tego projektu, będącego rozwinięciem współpracy pomiędzy Instytutami Zootechniki z Charkowa i Krakowa tworzonej m.in. w dwóch wcześniejszych projektach, programów RITA i Polskiej Pomocy Zagranicznej 2008, w Charkowie przy tamtejszym instytucie powołano Europejskie Centrum Informacji i Promocji. Centrum to będące rozwinięciem Stałego Biura Łączności tych Instytutów, zostało zorganizowane ze środków projektu i częściowo wyposażone. W jego ramach została też zorganizowana uroczysta gala inaugurująca pracę Centrum, na której byli obecni przedstawiciele władz lokalnych oraz uczelni i instytutów z rejonu charkowskiego.

  Projekt ten stworzył silne podstawy dalszego rozwoju współpracy nie tylko pomiędzy współpracującymi już instytutami, ale pomiędzy nowymi jednostkami naukowymi z Krakowa i Charkowa.

 5. Tytuł projektu: „Projekt COGNAC – Koordynacja Polityki Badań, Rozwoju i Innowacyjności (B+R+I) oraz jej spójności z innymi obszarami polityki nowych krajów członkowskich. (Project COGNAC – Coordination of R&D&I policies and their coherence with other policies in Newly Acceded Countries)”

  Numer decyzji Dyrektoriatu Komisji Europejskiej: Umowa nr 042999

  Okres realizacji: 23.10.2006 r. – 23.01.2009 r.

  Realizatorzy:
  1. Regional Development Council in the North Great Plain, Debrecen (Węgry) (koordynator projektu: Marta Volgyine-Nadaban),
  2. University of Debrecen, Debrecen (Węgry),
  3. Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Budapeszt (Węgry),
  4. Kosice Self-Governing Region, Koszyce (Słowacja),
  5. Technical University of Koszyce (Słowacja),
  6. Junta De Castilla y Leon, Valladolid (Hiszpania),
  7. Fundacion CARTIF, Boecillo (Hiszpania),
  8. Offices of the government of the province of Styria, Graz (Austria),
  9. Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH, Graz (Austria),
  10. District Administration Stara Zagora, Stara Zagora (Bułgaria),
  11. Applied Research And Communications Fund, Sofia (Bułgaria),
  12. Regional Authority of the Zlin Region, Zlin (Republika Czeska),
  13. Tomas Bata University in Zlin, Zlin (Republika Czeska),
  14. Krakowski Park Technologiczny, Kraków (Polska),
  15. Instytut Zootechniki PIB, Kraków (Polska).


  Krótki opis efektów dotychczasowej realizacji:

  Projekt pod ww. tytułem, którego celem strategicznym było podniesienie efektywności oraz spójności polityki wspierającej innowacje i badania na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym, zakończono 23.01.2009 r. Projekt określił warunki koordynacji badań naukowych i starał się wykorzystywać współzależności i rezultaty równoległych działań programowych, opierających się na współpracy poszczególnych partnerów, biorących udział w projekcie.

  Zgodnie z planem, partnerzy uczestniczący w projekcie COGNAC, opracowali oraz zgłosili do różnych konkursów 7. Programu Ramowego UE kilka nowych propozycji skutecznego i dynamicznego, stworzonego specjalnie na tę okazję, procesu wspólnego uczenia się oraz przekazywania „sprawdzonych metod postępowania” w różnych obszarach projektów.

  Efekty dotychczasowej realizacji projektu:
  • udział w konferencjach międzynarodowych i regionalnych oraz w spotkaniach grup roboczych z Krajowymi Koordynatorami: Debrecen (Węgry) – listopad 2006 Koszyce (Słowacja) – marzec 2007; Valladolid (Hiszpania) – czerwiec 2007; Zlin (Republika Czeska) – październik 2007; Graz (Austria) – styczeń 2008; Stara Zagora (Bułgaria) – listopad 2008.
  • zbieranie i archiwizowanie informacji o regionalnych działaniach badawczych i innowacyjnych oraz sprawdzonych metodach postępowania.
  • udział w opracowaniu zaleceń i wspólnych przedsięwzięć.
  • opracowanie i złożenie (wraz z hiszpańskimi partnerami z konsorcjum) projektu w 7. Programie Ramowym UE pod tytułem: „Współpraca Jednostek Badawczych przy tworzeniu Banku Zasobów Genetycznych”.

 6. Tytuł projektu: „Klaster Life Science Kraków – Organizacja i udział w spotkaniach klastra jednostek badawczych, szkoleniowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski”, działających w obszarze Life Science (Nauk o Życiu) i współpracujących z podobnymi klastrami (grupami tematycznymi) z innych krajów europejskich, działającymi w tych samych dziedzinach nauki

  Okres realizacji: 20.10.2006 r. – do daty zakończenia projektu (której nie określono).

  Realizatorzy:
  • CITTRU Uniwersytet Jagielloński - Kraków, polski koordynator projektu,
  • Ouest Oligopole - Francja - główny koordynator projektu,
  • Ouest Genopole (OGP) - Rennes (Francja),
  • Rada Regionu Bretania - Rennes (Francja),
  • Rada Regionu Pays de la Loire - Nantes (Francja),
  • 55 francuskich szkół wyższych i instytutów badawczych (m.in.: AFFSA, CNRS, IFREMER, INSERM, INRA) - Francja,
  • 50 instytucji z Polski, w tym Instytut Zootechniki PIB oraz różne wyższe uczelnie i inne instytuty naukowo-badawcze.

  Klaster LifeScience w Krakowie został powołany w październiku 2006 roku jako projekt współpracy między 32 instytucjami, reprezentującymi biznes, naukę i jednostki ochrony zdrowia, otrzymujący aktywne wsparcie i pomoc władz lokalnych.

  Pomysł utworzenia klastra w dziedzinie Life Science pojawił się pod wpływem rozpoznania istniejącego potencjału w regionie i potrzeby współpracy przemysłu oraz sektora badawczo-rozwojowego w Polsce.

  Do zadań klastra należy m.in. aranżowanie wspólnych akcji między jego partnerami, dążącymi do realizacji wspólnych zadań badawczych, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science, tworząc jednocześnie odpowiednie warunki do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

  W ramach klastra Life Science Kraków i z inicjatywy IZ PIB została stworzona podgrupa Klastra, działająca w dziedzinie biotechnologii rozrodu zwierząt, której zadaniem jest organizowanie i koordynowanie współpracy różnych krajowych i zagranicznych jednostek badawczo-naukowych, działających w ww. obszarze nauki, co powinno zostać zwieńczone zawiązaniem odpowiednich konsorcjów, a w rezultacie przygotowaniem i złożeniem wniosków projektowych do Komisji Europejskiej o finansowanie lub dofinansowanie projektu.

  Krótki opis efektów dotychczasowego uczestnictwa w pracach klastra:
  Pracownicy IZ PIB uczestniczyli w projekcie „Wsparcie na rozwój klastra”, w ramach którego zrealizowali zadanie finansowane ze środków projektu, polegające na wizytach studyjnych w czterech wybranych Krajowych Bankach Zasobów Genetycznych (Praga, Oslo, Paryż, Amsterdam). W wyniku tych wizyt wyłoniono partnerów, z którymi IZ PIB będzie współpracował przy realizacji polskiego Krajowego Banku Zasobów Genetycznych.

 7. Projekt w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

  Tytuł projektu: „ERIN – Support study for the identification of potential needs and possibilities for an integrated European infrastructure network of animal facilities in ruminant physiology and breeding”

  „ERIN - Badania wspierające na rzecz potrzeb i możliwości zintegrowanej europejskiej sieci placówek badawczych zajmujących się fizjologią i hodowlą przeżuwaczy”

  Nr projektu 227750.
  Termin realizacji: od listopada 2008 r. do kwietnia 2010 r.

  Zakres współpracy:
  Projekt realizowany jest w sześciu placówkach badawczych w Europie pod kierunkiem Institut National de la Recherche Agronomique we Francji. Placówki biorące udział w projekcie to Agrifood Research Finland w Finlandii, Ludwig-Maximilians-Universität München w Niemczech, Irish Agriculture and Food Development Authority w Irlandii, National Institute of Agriculture and Food Research and Technologies w Hiszpanii oraz Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Polsce.

  Podstawowe cele, założenia i przewidywane efekty realizowanych prac badawczych:
  Projekt przewiduje badania wspierające na rzecz identyfikacji możliwości a także niezbędnych potrzeb placówek badawczych zajmujących się szeroko pojętą fizjologią i hodowlą przeżuwaczy w Europie. Celem projektu jest także określenie kierunków rozwoju oraz przyszłych potrzeb takich placówek i rekomendacja zintegrowanej europejskiej sieci placówek badawczych, które będą mogły w przyszłości uczestniczyć we realizacji wyspecjalizowanych badań z omawianego zakresu.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.