Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 11:26:02
Odwiedziło nas: 9173878 gości (dzisiaj: 578, wczoraj: 1962)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
03 sierpnia 2009
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 39,8 m2 w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Grodziec Śląski, gmina Jasienica woj. śląskie, wraz z udziałem w częściach wspólnych i w prawie wieczystego użytkowania działki nr 20/30 o powierzchni 1326 m2.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 1 wynosi 35.000,00 zł netto.

 2. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 20/31 o powierzchni 0,1372 ha, położonej w miejscowości Grodziec Śląski, gmina Jasienica woj. śląskie, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo zagrodowe.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 2 wynosi 35.000,00 zł netto.

  Dla nieruchomości opisanych w pkt 1 i 2, stanowiących odrębne przedmioty przetargu, Księgę Wieczystą nr 62565 prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 3. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1225/7 o powierzchni 1,9553 ha położonej w Jaworzu pow. bielski woj. śląskie, położonej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, w terenie usług cenotwórczych.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr BB1B/00010065/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Bielsku Białej.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi 2.100.000 zł netto.

 4. Prawo wieczystego użytkowania działek nr 3645 o pow. 0,02 ha i nr 3644 o pow. 0,01 ha położonych w Jaworzu, powiat bielski, woj., śląskie, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze teren przeznaczony jest pod zespół dworski i ośrodek produkcji rolnej (A RU). Działki wpisane są do księgi wieczystej KW nr BB1B/00010065/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Białej.
  Cena wywoławcza obu nieruchomości opisanych w pkt 4 wynosi 35.000 netto.


 5. Prawo wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 246/10, o powierzchni 2,1232 ha położonej w Karwianach - Komorowicach, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce  budynków i budowli produkcyjnych po byłej Fermie Owiec.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr WR1K/00100452/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 5 wynosi 2.800.000,00 zł.


 6. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 42/17 o pow. 3,1540 ha, zabudowanej budynkiem byłego magazynu, położonej w miejscowości Nieznań, gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie. Nieruchomość ta jest objęta Księgą Wieczystą nr SZ1Y/00025395/2 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy w Gryfinie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 6 wynosi 350.000,00 zł.

 7. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 42/14 o pow. 0,4733 ha, zabudowanej budynkiem byłej rzeźni, położonej w miejscowości Nieznań, gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie. Nieruchomość ta jest objęta Księgą Wieczystą nr SZ1Y/00025395/2 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy w Gryfinie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 7 wynosi 190.000,00 zł.

 8. Prawo wieczystego użytkowania działek gruntowych nr 23/1 i 23/2, o powierzchni 0,6606 ha położonych w Łukaszowicach, gmina Św. Katarzyna, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budowli i budynków produkcyjnych po byłych szklarniach. Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 18813 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.
  Cena wywoławcza  nieruchomości opisanej w pkt 8 wynosi 660.000,00 zł.

 9. Prawo wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 549/44, o powierzchni 0,0704 ha położonej w Siechnicach, gmina Św. Katarzyna, woj. dolnośląskie. Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 18808 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 9 wynosi 99.000,00 zł.

 10. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 549/71, o powierzchni 0,1668 ha położonej w Siechnicach, gmina Św. Katarzyna, woj. dolnośląskie. Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 18808 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 10 wynosi  170.000,00 zł.

 11. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 549/59, o powierzchni 0,0482 ha położonej w Siechnicach, gmina Św. Katarzyna, woj. dolnośląskie. Wskazana wyżej nieruchomość wpisana jest do KW nr 18808 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 11 wynosi 48.000,00 zł.

Każda z nieruchomości opisanych w pkt. od 1 do 11 stanowi odrębny przedmiot przetargu. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych przetargiem można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszanie ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. (012) 25 88 311.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości - NAZWA NIERUCHOMOŚCI" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 21 sierpnia 2009 r. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie wpływ oferty do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:
 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko i adres, nr telefonu, a w przypadku osób prawnych aktualny wyciąg KRS,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2009 o godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. (Dz. U. z 2003r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.