Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 16:49:27
Odwiedziło nas: 9172849 gości (dzisiaj: 1511, wczoraj: 1520)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
22 września 2009
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 1. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek nr 20/24, 20/25, 20/26, 20/33, 20/13 o łącznej powierzchni 9,5135 ha, położonych w miejscowości Grodziec Śląski, gmina Jasienica woj. śląskie, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w terenach działalności produkcyjnej, rolnych, wód i lasów. Dla nieruchomości Księgę Wieczystą nr BB1B/00062565/7 prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej – Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt 1, stanowiących jeden przedmiot przetargu wynosi 980.000 zł netto.

 2. Prawo wieczystego użytkowania działek nr 68/2, 118/1, 149/5, 149/8 o łącznej powierzchni 24,9289 ha zabudowanych obiektami fermy hodowlanej położonych w miejscowości Bielanka gm. Raba Wyżna pow. nowotarskim woj. małopolskie, przeznaczonych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania w części jako tereny zieleni w części jako usługi publiczne w zieleni.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr 16714 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
  Działka nr 149/8 obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt 2, stanowiących jeden przedmiot przetargu wynosi 3.300.000 zł netto.

Każda z nieruchomości opisanych w pkt. od 1 do 2 stanowi odrębny przedmiot przetargu. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych przetargiem można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszanie ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. (012) 25 88 311.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości - NAZWA NIERUCHOMOŚCI" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: "Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1" w terminie do 2 października 2009 r. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie wpływ oferty do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:
 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko i adres, nr telefonu, a w przypadku osób prawnych aktualny wyciąg KRS,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2009 r.  o godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. (Dz. U. z 2003r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.