Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Publikacje i wydawnictwa
Dzisiaj jest: czwartek, 14 listopada 2019 21:13:21
Odwiedziło nas: 9886808 gości (dzisiaj: 2191, wczoraj: 2230)
Publikacje i wydawnictwa

Wydawnictwa własne Instytutu Zootechniki PIB

Instytut Zootechniki PIB wydaje 4 czasopisma:

 1. "Annals of Animal Science" (Redaktor Naczelny prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz)
 2. "Roczniki Naukowe Zootechniki" (Redaktor Naczelny prof. dr hab. Mariusz Pietras)
 3. "Roczniki Naukowe Zootechniki - Monografie i Rozprawy" (Redaktor Naczelna dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB)
 4. "Wiadomości Zootechniczne" (Redaktor Naczelna mgr Danuta Dobrowolska)

Roczniki Naukowe Zootechniki (półrocznik) wychodzą w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, a Annals of Animal Science (kwartalnik) są angielskojęzyczne. Wszystkie zawarte w nich prace są to oryginalne prace naukowe z zakresu nauk zootechnicznych o zasięgu międzynarodowym, recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych, specjalistów w danej dziedzinie, z ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Skład Rady Redakcyjnej AAS jest międzynarodowy.

Tematyka obydwu czasopism jest podobna, z tym że prace zawarte w RNZ skupiają się raczej na problematyce krajowej a AAS dotyczą problemów i badań o znaczeniu międzynarodowym. Obydwa czasopisma starają się pośredniczyć w przekazywaniu najnowszych osiągnięć badań naukowych do praktyki rolniczej, a także dla studentów uczelni rolniczych.

"Wiadomości Zootechniczne" są kwartalnikiem o charakterze informacyjno-przeglądowym, zamieszczającym także artykuły przyczynkowe naukowe. Zamieszczamy w nim prace z zakresu: genetyki, chowu, hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także paszoznawstwa oraz technologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej. Szczególnie propagujemy nowości. Wiele miejsca poświęcamy problemom ekologii i ochrony środowiska. Publikujemy informacje z zakresu doradztwa rolniczego i jego roli w warunkach gospodarki rynkowej. Na bieżąco informujemy czytelników zarówno o dokonaniach naszych naukowców, interesujących zjazdach, sympozjach i seminariach, jak też o osiągnięciach zagranicznych ośrodków naukowych i naszej z nimi współpracy. Wszystkie publikowane w nich artykuły są recenzowane. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim. Czasopismo to pełni pożyteczną rolę w propagowaniu dorobku naukowego, służy informacjami zarówno młodej kadrze zootechników, studentom, jak też praktykom - hodowcom, producentom pasz, doradcom. Czasopismo nasze jest wykazywane w bazie danych Thomson Scientific Master Journal List.

Spisy treści, streszczenia i cała zawartość czasopism publikowana jest również na stronie internetowej Instytutu Zootechniki (http://www.izoo.krakow.pl). Na prośbę osób zainteresowanych dysponujemy wersją elektroniczną publikowanych prac. 

Czasopismo "Annals of Animal Science" jest indeksowane na liście Journal Citation Report, jego Impact Factor (IF) wynosi obecnie 1,515, a wartość punktowa według Listy czasopism punktowanych MNiSW - 100 pkt

Ostre sito selekcji artykułów sprawia, że poziom publikacji, a co za tym idzie ich ranga są wysokie i mają ogromne znaczenie dla nauki polskiej, o czym świadczy wysoka punktacja w ocenie parametrycznej KBN:

 • "Roczniki Naukowe Zootechniki" - 7 pkt
 • "Wiadomości Zootechniczne" - 7 pkt

Periodyki rozprowadzane są na zasadzie prenumeraty i wymiany międzybibliotecznej, krajowej i międzynarodowej (do 40 krajów świata). Dowodem zainteresowania naszymi czasopismami są przysyłane listownie lub pocztą elektroniczną prośby o odbitki interesujących prac zamieszczonych na łamach naszych wydawnictw.

Czasopisma IZ PIB figurują w księgozbiorach wszystkich bibliotek uniwersyteckich oraz bibliotek uczelni rolniczych w kraju.

Równie ważną formą upowszechniania wyników badań naukowych i pomocy praktyce rolniczej są wydawane przez IZ PIB wychodzące periodycznie wyniki oceny wartości hodowlanej zwierząt, a także broszury upowszechnieniowe, książki i materiały informacyjne.

Standardy etyki publikacyjnej

Wydawnictwo IZ PIB stosuje standardy etyczne rekomendowane przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Aby przeciwdziałać plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship, nasze wydawnictwo wymaga oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). Szczegółowe zasady etyczne znajdują się na stronach internetowych naszych czasopism.

Oryginalność tekstu złożonego w wydawnictwie jest weryfikowana przez system antyplagiatowy Antyplagiat®.

W przypadku każdego z czasopism IZ PIB, jak również monografii, wydawnictwo posiada ustaloną procedurę recenzji. Proces oceny prac jest bezstronny i sprawiedliwy, praca oceniana jest przez co najmniej dwóch niezależnych wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów afiliowanych w innej jednostce naukowej niż ta, z której pochodzi autor pracy. Tekst zaopiniowany pozytywnie przez recenzentów kierowany jest do publikacji. Szczegółowe procedury znajdują się na stronach internetowych naszych czasopism.

Działalność wydawnicza Instytutu Zootechniki

Realizowana jest przez Zespół Wydawnictw i Poligrafii, kierowany przez mgr Bogusławę Krawiec. W skład Zespołu wchodzą:

Redakcja graficzna i językowa:

 • mgr Bogusława Krawiec  (Sekretarz Redakcji "Wiad. Zoot.")

Redakcja językowa:

 • mgr Magdalena Bielska (Sekretarz Redakcji "Rocz. Nauk. Zoot.")
 • mgr Katarzyna Skupniewicz (Sekretarz Redakcji "Ann. Anim. Sci.")
 • mgr Jerzy Pilawski (tłumacz j. ang.)

Opracowanie graficzne i poligrafia komputerowa:

 • Maria Makarewicz

Drukarnia:

 • Zbigniew Bugaj
 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.