Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:37:08
Odwiedziło nas: 11953914 gości (dzisiaj: 2529, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Współpraca międzynarodowa w 2009 roku

Szwajcaria

Instytut Zootechniki - PIB w okresie sprawozdawczym kontynuował współpracę z International Society for Animal Genetics (ISAG). Współpraca dotyczyła organizacji i udziału w Międzynarodowych Testach Porównawczych, w celu standaryzacji reagentów identyfikujących grupy krwi u bydła, koni, owiec i świń.

 
Współpraca z INTERBULL oraz ICAR dotycząca szacowania wartości hodowlanej bydła w zakresie cech mlecznych oraz pokroju

INTERBULL jest stałym podkomitetem ICAR (International Committee for Animal Recording - Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt). Zadaniem tej organizacji, zrzeszającej ponad 40 krajów, uznanej w Unii Europejskiej jako instytucja referencyjna w zakresie międzynarodowej oceny wartości hodowlanej bydła, jest wymiana informacji o wartości hodowlanej zwierząt między krajami. Organizacja pełni rolę koordynatora międzynarodowych badań nad doskonaleniem oceny wartości hodowlanej i ustala zasady krajowych i międzynarodowych procedur szacowania wartości hodowlanej.

Odpowiedzialny za prowadzenie kontroli wartości hodowlanej ze strony polskiej - Instytut Zootechniki PIB - bierze udział w międzynarodowej ocenie buhajów, wysyłając zgromadzone krajowe dane do Centrum INTERBULL w Uppsali (Szwecja). Dane te, przedstawione zgodnie z obowiązującymi metodami oceny, przesyłane są do Uppsali wg ustalonego przez INTERBULL formatu.

Istotnym warunkiem przyjęcia buhaja do oceny jest jego prawidłowa identyfikacja, tzn. importowany buhaj musi mieć poprawnie wpisany numer rejestracyjny w kraju pochodzenia. Buhaj dopuszczony do oceny międzynarodowej musi posiadać co najmniej 20 córek, w przynajmniej 10 oborach. Ocenie podlegają cechy wydajności mlecznej (kg mleka, kg tłuszczu i kg białka) oraz cechy pokroju.

W tym celu na stronach internetowych Instytutu Zootechniki dla cech wydajności mlecznej i pokroju prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa. Należy przy tym pamiętać, że dokładność (powtarzalność) oceny międzynarodowej jest inna niż krajowej, co wynika z odmiennej metody jej obliczania. Ponadto buhaje użytkowane równocześnie w Polsce oraz w innych krajach mają zazwyczaj w ocenie międzynarodowej więcej córek niż w ocenie krajowej.

Jeżeli buhaj posiada ocenę krajową, której powtarzalność jest większa lub równa 0,85, to oficjalną oceną buhaja jest ocena krajowa (TYP OCENY = K). Jeżeli powtarzalność oceny krajowej jest mniejsza od 0,85, a buhaj posiada ocenę międzynarodową obliczoną na podstawie liczby córek większej niż liczba córek służąca do oceny krajowej, to oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M). Jeżeli buhaj posiada jedynie ocenę międzynarodową, wówczas oficjalną oceną buhaja jest właśnie ta ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M).

Instytut Zootechniki - PIB, jako instytucja prowadząca w kraju ocenę wartości hodowlanej, bierze udział w pracach INTERBULL-u, delegując osoby odpowiedzialne za szacowanie wartości hodowlanej do udziału w wymienionych konferencjach. W ten sposób możliwa jest bezpośrednia wymiana informacji z przedstawicielami innych krajów, zabieranie głosu w sprawach zmian metodyki i zakresu oceny oraz szybkie wdrażanie zaaprobowanych modyfikacji.

Podstawą szacowania wartości hodowlanej jest prawidłowo prowadzona ocena wartości użytkowej zwierząt. W tym zakresie międzynarodowe standardy wyznacza organizacja ICAR, która organizuje konferencje co dwa lata, które odbywają się w tym samym miejscu i czasie, co konferencje INTERBULL-u. Uczestnictwo w tych konferencjach pracowników zajmujących się na co dzień szacowaniem wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt, pozwala na bezpośredni udział w kształtowaniu procedur stosowanych w Unii Europejskiej w ocenie powyższych wartości zwierząt.

 
Współpraca z FAO

Współpraca z FAO dotyczyła udziału w pracach światowej sieci Krajowych Koordynatorów ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt. Działania te obejmowały:

 • aktualizację danych w krajowej bazie danych, co umożliwia ich transfer do europejskiej bazy danych EFABIS i światowej bazy danych DAD-IS;
 • udzielanie odpowiedzi na liczne ankiety i kwestionariusze otrzymywane z FAO;
 • inicjowanie i ułatwianie różnego rodzaju kontaktów międzynarodowych.

Uczestnictwo w organizowanych przez FAO warsztatach towarzyszących posiedzeniu 5. sesji Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt w Rzymie. Prowadzenie dyskusji przez dr E. Martyniuk podczas seminarium: “Przygotowanie Krajowych Strategii i Planów Działań na rzecz zasobów genetycznych zwierząt (w dniu 28 lutego 2009). Przedstawienie prezentacji pt: ”After Interlaken - Poland” podczas seminarium "Wdrażanie Światowego Planu Działań na rzecz zasobów gnetycznych zwierząt” (w dniu 30.01.2009). Prezentacja dotyczyła działań prowadzonych w kraju w zakresie wdrażania Światowego Planu Działań i ochrony zasobów genetycznych zwierząt.

 
Współpraca z Komisją Europejską

Elementem infrastruktury Światowej Strategii FAO jest Europejski Regionalny Ośrodek Koordynacyjny (European Regional Focal Point), z którym również prowadzona była ścisła współpraca. W ramach współpracy uczestniczono w 15-tych Warsztatach Krajowych Koordynatorów (Barcelona 2009) oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP). Przygotowano raport z działalności Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego dla Europejskiego Regionalnego Ośrodka Koordynacyjnego.

 
Współpraca z Europejskim Regionalnym Ośrodkiem Koordynacyjnym

Dr E. Martyniuk reprezentowała Ministerstwo Środowiska podczas 13. sesji SBSTTA Organu Pomocniczego ds. doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego Konwencji o różnorodności biologicznej, które odbyło się w Rzymie w dniach 16-23 lutego 2008. Głównym tematem obrad była różnorodność biologiczna w rolnictwie.

Dr E. Martyniuk reprezentowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas 9. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, Bonn, Niemcy, 17-30 czerwca 2008 r.

Dr E. Martyniuk aktywnie uczestniczyła w wąskiej grupie ekspertów (Słowenia, Holandia, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Komisja Europejska) przygotowującej stanowisko w sprawie różnorodności biologicznej w rolnictwie i biopaliw.

 
Współpraca z resortami rolnictwa i środowiska

Dr E. Martyniuk reprezentowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas 5-ej sesji Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt 28-30.01. 09) oraz podczas Światowych Warsztatów Krajowych Koordynatorów (26-27 01. 09), co wiązało się z przygotowaniem i uzgodnieniem stanowiska Polski w odniesieniu do poszczególnych punktów porządku 5-ej sesji Międzyrządowej Grupy Roboczej oraz w udziale w przygotowaniu stanowisk regionu Europy.

Dr E. Martyniuk reprezentowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas 12-ej sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (19-23.10.2009) oraz w poprzedzającym sesję seminarium (17.10.2009) i konsultacjach regionalnych (18.10.2009). Wiązało sie to z przygotowanie stanowiska Polski w odniesieniu do poszczególnych punktów porządku, udziałem w przygotowaniu stanowisk Unii Europejskiej (zgłaszanie propozycji Polski oraz komentarz do stanowisk przygotowanych przez Prezydencję Szwedzką), jak też udziałem w codziennych konsultacjach UE.

Dr E Martyniuk zaproszona była jako ekspert do udziału w seminarium organizowanym z okazji posiedzenia Komisji przez NordGen pt “Development of National Strategies and Action Plans in Denmark and Sweden”.

W ramach współpracy z Resortem Środowiska dr E. Martyniuk opiniowała liczne dokumenty na posiedzenia Grupy Roboczej Rady Europy WPIEI (Working Party International Environment Issues), związanych z pracami organów Konwencji o różnorodności biologicznej. Większość z nich dotyczyła procesu uzgadniania stanowiska UE podczas toczących się negocjacji Międzynarodowego Traktatu o dostępie do zasobów i dzieleniu się korzyściami.

Doc. dr hab. P. Bielański - Ukraina, Instytut Produkcji Zwierzęcej w Charkowie, tematyka: produkcja mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. W ramach współpracy w IZ PIB odbyła 1 tygodniowy staż Oksana Korch, podczas którego zapoznała się z metodami inseminacji stosowanymi w chowie lisów polarnych niebieskich.

Dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona - współpraca z Hucul International Horses Federation (HIF)

Instytut Zootechniki - PIB współpracuje z międzynarodową organizacją HIF, do której powstania przyczynił się w znaczący sposób. Organizacja ta została powołana w 1994 r. na zebraniu inauguracyjnym, które odbyło się w Instytucie Zootechniki w Balicach, przy aktywnym udziale przedstawicieli Austrii, Czech, Polski i Słowacji.

W ostatnich latach szczególna uwaga zwrócona jest na działania mające na celu zinwentaryzowanie metod oceny koni w poszczególnych krajach członkowskich oraz wypracowanie ujednoliconego zakresu i sposobu przeprowadzania prób dzielności koni huculskich, tak aby mogły być one uznawane we wszystkich krajach. Zadanie to jest tym trudniejsze, gdyż oprócz różnych wariantów przeprowadzania oceny wartości użytkowej, w poszczególnych krajach używany jest również różny system oceny. W Polsce stosowany jest tzw. system „niemiecki”, natomiast w krajach będących kiedyś w granicach monarchii austro-węgierskiej system zwany „austriackim”. W celu wypracowania wspólnego stanowiska kontynuowano szkolenia teoretyczne (cykl wykładów i referatów) oraz szkolenia praktyczne, gdzie prowadzono ćwiczenia w zakresie oceny koni różnymi systemami i próbowano ustalić wspólne parametry dla ocenianych cech. Zadanie to będzie wymagało jeszcze wielu uzgodnień i szkoleń, które przewidziane są na kolejnych spotkania HIF.

W 2009 r. został nawiązany kontakt z przedstawicielami zajmującymi się hodowlą koni w Rumunii. Zostali oni zaproszeni i aktywnie uczestniczyli w kolejnych spotkaniach, organizowanych w 2009 r. również w Polsce i na Słowacji, mających na celu dalsze ujednolicanie metod hodowli i sposobu oceny wartości użytkowej koni huculskich.

 
UDZIAŁ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB W PROJEKTACH EUROPEJSKICH

W roku 2009 zakończono następujące projekty europejskie:

 1. Tytuł projektu: „Europejskie Centrum Informacji i Promocji”.

  Okres realizacji: 01.10.2008 r. – 31.01.2009 r.

  Realizatorzy:

  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,
  • Instytut Zootechniki PIB (Polska),
  • Instytut Produkcji Zwierzęcej z Charkowa (Ukraina).

  W ramach tego projektu, będącego rozwinięciem współpracy pomiędzy Instytutami Zootechniki z Krakowa i Charkowa tworzonej m.in. w dwóch wcześniejszych projektach, programów RITA i Polskiej Pomocy Zagranicznej 2008, w Charkowie przy tamtejszym instytucie powołano Europejskie Centrum Informacji i Promocji. Centrum to zostało zorganizowane częściowo ze środków projektu i częściowo wyposażone. Na zorganizowanej uroczystej gali inauguracyjnej obecni byli przedstawiciele władz lokalnych oraz uczelni i instytutów naukowych okręgu charkowskiego.

  Projekt stworzył mocne podstawy dalszego rozwoju współpracy pomiędzy współpracującymi instytutami oraz w przyszłości z innymi placówkami naukowymi z Krakowa i Charkowa.

 2. Tytuł projektu: Koordynacja Polityki Badań, Rozwoju i Innowacyjności (B+R+I) oraz jej spójności z innymi obszarami polityki nowych krajów członkowskich.

  Numer decyzji Dyrektoriatu Komisji Europejskiej: Umowa nr 042999.

  Celem strategicznym projektu było podniesienie efektywności oraz spójności polityki badawczej na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym poprzez koordynację oraz wykorzystanie współzależności i rezultatów równoległych działań programowych, opartych o współpracę partnerów projektu.

  W wyniku współdziałania partnerów w projekcie, wysokiej jakości propozycje, wspierane przez konsorcjum COGNAC, zostały przedłożone do 7. Programu Ramowego, opracowując w ten sposób skuteczny i dynamiczny proces wspólnego uczenia się (stworzony specjalnie na tę okazję), przekazywania „sprawdzonych metod postępowania” oraz wypracowywania odpowiednich wzorców we wszystkich obszarach projektu.

  Okres realizacji: od 01.11.2006 r. do 31.04.2009 r.

  Realizatorzy:

  1. Regional Development Council in the North Great Plain, Debrecen-Węgry (koordynator projektu: Marta Volgyine-Nadaban),
  2. University of Debrecen, Debrecen-Węgry,
  3. Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Budapeszt-Węgry,
  4. Kosice Self-Governing Region, Koszyce-Słowacja,
  5. Technical University of Koszyce-Słowacja,
  6. Junta De Castilla y Leon, Valladolid-Hiszpania,
  7. Fundacion CARTIF, Boecillo-Hiszpania,
  8. Offices of the government of the province of Styria, Graz-Austria,
  9. Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH, Graz-Austria,
  10. District Administration Stara Zagora, Stara Zagora-Bułgaria,
  11. Applied Research And Communications Fund, Sofia-Bułgaria,
  12. Regional Authority of the Zlin Region, Zlin-Republika Czeska,
  13. Tomas Bata University in Zlin, Zlin-Republika Czeska,
  14. Krakowski Park Technologiczny, Kraków-Polska,
  15. Instytut Zootechniki - PIB, Kraków-Polska.

  Krótki opisu efektów współpracy:

  • Udział w spotkaniach regionalnych, spotkaniach grup roboczych i Krajowych Koordynatorów oraz konferencjach międzynarodowych
  • Zgromadzenie informacji odnośnie regionalnych działań na polu badań i innowacyjności oraz sprawdzonych metod postępowania.
  • Wkład w opracowanie zaleceń i wspólnych przedsięwzięć.
  • Złożenie wspólnie z hiszpańskimi partnerami projektu konsorcjum w 7 Programie Ramowym, na temat: „Współpraca Jednostek Badawczych przy tworzeniu Banku Zasobów Genetycznych”.

Ciągle są natomiast realizowane następujące projekty europejskie:

 1. Tytuł projektu: Towards self-sustainable European regional cattle breeds EURECA.

  Numer projektu: EC AGRI-2006-0264
  Okres realizacji: 01.03.2007 – 28.02.2010

  W realizacji grantu udział bierze 9 państw UE. Koordynatorem jest Centre for Genetic Resources (CGN) w Wageningen-Holandia. Grant dotyczy 15 europejskich ras bydła objętych rezerwą genetyczną, które poddane są szczegółowej analizie genetycznej i społeczno-gospodarczej.

  W badaniach uwzględnione są dwie kategorie ras:

  • lokalne rasy samo-równoważące się, o stabilnej lub rosnącej liczbie. Niektóre z tych ras są objęte programami ochrony, inne nie;
  • lokalne rasy o malejącej populacji. Niektóre z tych ras są objęte programami ochrony, inne nie. Badanie ras to głównie analiza jakościowa, choć zebrana została znaczna ilość danych liczbowych.

  Dla każdej z ras ocenia się aspekty, obejmujące okres ostatnich 20-30 lat:

  • Dane podstawowe:
   - wielkość i rozkład rasy;
   - produkcyjność rasy, w tym profil produktów na rynku hurtowym i detalicznym (np. rynki produktów specjalistycznych/niszowych a rynek masowy);
   - dochodowość rasy (porównanie z rasami komercyjnymi/szeroko wykorzystywanymi).
   Wszystkie te parametry są odniesione do zmian w systemach rolnych/produkcyjnych.

  • Hodowla:
   - programy hodowlane/selekcyjne, programy krzyżowania, w tym typ hodowców/organizacji hodowlanych i kryteria podejmowania decyzji o kontynuacji lub zaprzestaniu użytkowania rasy;
   - ocena zmienności genetycznej rasy.

  • Znaczenie w rolnictwie:
   - społeczno-gospodarczy profil rolników, znaczenie rasy przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w gospodarstwie, motywacja rolników dla utrzymania lub rezygnacji z rasy;
   - liczba i klasyfikacja gospodarstw w obrębie sektora.

  Wdrożone działania ochronne, w tym motywacja i rola różnych udziałowców (rolnicy, hodowcy, organizacje zajmujące się ochroną, organizacje rządowe, itd.), wskaźniki sukcesów lub niepowodzeń (ich brak).

  Strategie, ustawodawstwo, ograniczenia/kontekst sanitarny, rozróżnienie między czynnikami wspierającymi i zagrażającymi zrównoważeniu rasy (w tym rola określonych mechanizmów ochrony i promocji produktów rynkowych, np. wskazówki geograficzne i oznaczenie pochodzenia).

  Ponadto, dla kilku (2-3) wybranych ras szacowana jest całkowita ekonomiczna wartość rasy, w tym wartość użytkowa rynkowa (dla hodowli i produkcji), wartość opcjonalna związana z utrzymaniem tych wartości użytkowych oraz wartość pośrednia i nieużytkowa (np. wartość kulturowa/bytowa, ochrona krajobrazu), które w tym przypadku trudno jest oddzielić od siebie.

  W Polsce przeprowadzana jest ankietyzacja wytypowanych gospodarstw utrzymujących bydło rasy polskiej czerwonej oraz 3 organizacji hodowlanych działających na rzecz tej rasy. Bada się również stan nasienia buhajów czystorasowych zgromadzonego w Banku Materiałów Biologicznych w IZ - PIB w Balicach oraz stan ilościowy zamrożonych zarodków.

 2. Tytuł projektu: „Klaster Life Science Kraków - Organizacja małopolskiego klastra (grupy tematycznej) jednostek badawczych, szkoleniowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski, działających w obszarze Life Sciences (Nauk o Życiu) i współpracujących z innymi klastrami z innych krajów europejskich, działających w tej samej dziedzinie nauki”.

  Zadaniem „Klastra Life Science Kraków" jest pomoc w aranżowaniu wspólnych przedsięwzięć podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnego zadania, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

  IZ-PIB uczestniczył w ramach klastra w stworzeniu, podgrupy tematycznej, działającej w obszarze biotechnologii, której celem jest organizacja współpracy różnych jednostek naukowo-badawczych w tej dziedzinie naukowej, zawiązywanie konsorcjów poszukiwania partnerów, a wreszcie przygotowywanie europejskich projektów badawczych, finansowanych lub współfinansowanych przez Komisję Europejską.

  Okres realizacji projektu: od 20.10.2006 r. – do daty zakończenia projektu, której nie określono.

  Partnerzy w projekcie:

  1. CITTRU Uniwersytet Jagielloński – Kraków, koordynator projektu
  2. Ouest Oligopole – Francja,
  3. Ouest Genopole (OGP) – Evry, Francja,
  4. Rada Regionu Bretania – Francja,
  5. Rada Regionu Pays de la Loire – Francja,
  6. 55 francuskich szkół wyższych i instytutów badawczych (m.in.: AFFSA, CNRS, IFREMER, INSERM, INRA) – Francja,
  7. 58 instytucji z Polski (w tym Instytut Zootechniki PIB).

  Aktualnie zbierane są dane dotyczące specjalizacji i kierunków zainteresowań Partnerów Klastra. W poszczególnych działach przedstawione są tabele zawierające usystematyzowane informacje o kierunkach działalności badawczej Partnerów Klastra. Tabele są w trakcie uzupełniania treścią.

  Priorytetowe obszary zainteresowań badawczych z obszaru life science, na które UE ma przeznaczyć duże fundusze (na granty) to: Biochemia, Bioinformatyka, Biomedycyna, Biotechnologia, Genomika, Kosmetologia, Ochrona środowiska, Projektowanie leków Proteomika, Telemedycyna, ..i wszystkie dyscypliny badawcze pośrednio z nimi związane.

  Krótki opis efektów dotychczasowego uczestnictwa w pracach klastra:

  Pracownicy IZ PIB uczestniczyli w projekcie „Wsparcie na rozwój klastra”, w ramach którego realizowali zadanie finansowane ze środków projektu, polegające na wizytach studyjnych w czterech wybranych Krajowych Bankach Zasobów Genetycznych (Praga, Oslo, Paryż, Amsterdam).

  W wyniku tych wizyt wyłoniono partnerów, z którymi IZ PIB będzie współpracował przy realizacji polskiego Krajowego Banku Zasobów Genetycznych.

 3. Tytuł projektu: ERIN (European Ruminant Infrastructure Network – Europejska Sieć Infrastrukturalna ds. Badań nad Przeżuwaczami)

  Okres realizacji projektu: listopad 2008 - maj 2010

  Realizatorzy:

  • INRA (Institut National de la Recherche Agronomique – Narodowy Instytut Badań Agronomicznych), Francja (Isabelle Veissier - koordynator),
  • Agrifood Research Finland (Badania w dziedzinie Rolnospożywczej w Finlandii), (MTT) Finlandia,
  • Ludwig-Maximilians-Universität München (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w München) (LMU), Niemcy,
  • Irish Agriculture and Food Development Authority (Irlandzka Administracja w sektorze Rolnictwa i Rozwoju Żywności) – (TEAGASC), Irlandia,
  • Instituto Nacional de Investigación y Technologia Agraria Alimentaria (Krajowy Instytut Badawczy i Technologiczny w sektorze Rolno-Spożywczym (INIA), Hiszpania,
  • National Research Institute of Animal Production (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy) (NRIAP), Polska.

  Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE.

  Nazwa zadania (założenia programowe):

  • Studia bibliograficzne dotyczące identyfikacji struktur organizacyjnych i tematyki badawczej na przeżuwaczach z zakresu fizjologii, endokrynologii rozrodu, biotechnologii, żywienia, zachowania i dobrostanu zwierząt.
  • Tworzenie systemu zewnętrznej komunikacji dot. realizacji projektu.

  Efekty dotychczasowej realizacji:

  • Przygotowanie udziałów cząstkowych, dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu.
  • Udział w Sympozjach sprawozdawczych, organizowanych w Niemczech i Irlandii nt. metodologii prac w ramach projektu.
 
Realizacja projektów w ramach funduszy strukturalnych UE
 1. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Projekt pt: "Upowszechnianie badań naukowych szansą rozwoju polskiego rolnictwa" w ramach Działania 4.2 "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym", Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka".

  Nr konkursu: konkurs otwarty 1/POKL/4.2/2008
  Nr umowy: UDA-POKL.04.02.00-00-070/08-00
  Okres realizacji projektu: od 5 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
  Obszar realizacji projektu: Cała Polska

  Cel projektu:

  Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych poprzez dotarcie do szerokiej grupy odbiorców związanych bezpośrednio z branżą rolniczą.

  Szczegółowymi celami były: uświadomienie, co do znaczenia prowadzonych w Instytucie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk zootechnicznych i pokrewnych, przedstawienie barier i sugestie rozwiązań we wdrażaniu wyników badań do praktyki w sektorze rolnym, wykorzystanie badań z zakresu biotechnologii zwierząt w medycynie.

  Najbardziej efektywną formą podnoszenia świadomości i znaczenia nauki oraz jej niekwestionowanej roli jest udział w targach, wystawach oraz organizacja dwudniowego seminarium. Powyższe działania były okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych w branży rolniczej i wyjściem naprzeciw potrzebom nurtującym zainteresowanych odbiorców. Są one możliwe do zrealizowania poprzez udostępnianie broszur naukowych, materiałów informacyjnych, prezentacje oraz bezpośrednie konsultacje i spotkania.

 2. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Projekt pt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej” w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

  Nr umowy: POIG.02.03.03.00-005/08
  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Obszar realizacji projektu: Cała Polska

  Cel projektu:

  Głównym celem projektu „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej” jest wzrost konkurencyjności krajowego sektora produkcji rolniczej poprzez upowszechnienie i wdrożenie w praktyce wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB i integrację środowisk naukowych działających na rzecz rolnictwa.

  Produkcja zwierzęca wymaga intensywnej modernizacji, by sprostać konkurencji innych krajów UE. Aby tego dokonać, należy umożliwić dostęp do najnowszych technologii, narzędzi ułatwiających nowoczesną produkcję. IZ – PIB, jako jedyna jednostka naukowa w kraju posiada szereg baz danych, które ściśle wiążą się z nowoczesną hodowlą i produkcją zwierząt gospodarskich. Dysponuje również wynikami badań, gdzie wykorzystywano najnowsze osiągnięcia nauki. Celowym jest więc stworzenie platformy, która skupiałaby szereg różnorodnych zagadnień dotyczących problemów związanych z hodowlą i produkcją zwierząt. Umożliwienie szybkiego dostępu do wyników oceny wartości hodowlanej różnych gatunków zwierząt gospodarskich, zapobiegnie podejmowaniu niewłaściwych decyzji selekcyjnych. A to z kolei pozwoli na przyspieszenie postępu hodowlanego i w efekcie stworzeniu bardziej doskonałej produkcji zwierząt w kraju. Platforma ma służyć również ułatwieniu w przygotowaniu nowych modeli oceny, w tym i z wykorzystaniem markerów, co jest tak oczekiwane ze strony hodowców i producentów zwierząt. To zagadnienie jest jednocześnie odpowiedzią na oczekiwania ze strony konsumentów, wymagających produktów pochodzenia zwierzęcego charakteryzujących się bardzo dobrą jakością.

  Projekt przewiduje w szczególności:

  • wdrożenie platformy serwerowej dedykowanej do pracy grupowej i obsługi wdrażanej platformy wymiany wiedzy;
  • wdrożenie systemów archiwizacji danych;
  • wdrożenie oprogramowania dedykowanego do opracowań badawczych;
  • wdrożenie platformy wymiany wiedzy opartej na technologii LMS;
  • wdrożenie hurtowni danych;
  • wdrożenie modułu do wideokonferencji;
  • uruchomienie stacji roboczej do obsługi sieci neuronowych;
  • utworzenie portalu internetowego;
  • utworzenie tematycznych baz danych;
  • adaptację istniejących baz danych na potrzeby projektu;
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.