Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:35:21
Odwiedziło nas: 9239403 gości (dzisiaj: 1341, wczoraj: 1563)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
26 maja 2010

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. Ośrodek Jeździecki w Zabierzowie, gmina Zabierzów, woj. małopolskie.

  W skład Ośrodka wchodzą prawo własności działek gruntowych nr: 948/1, 948/26, 948/27, 948/28, 1141, 1267/4, 1380/4 o łącznej powierzchni 35,3923 ha oraz budynków i budowli stanowiących infrastrukturę dla Ośrodka. Ośrodek posiada sieć elektryczną, własne ujęcie wody oraz sieć gazową.
  Nieruchomość jest wpisana do KW nr KR2K/00045868/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.
  Nieruchomość jest poddzierżawiona do dnia 29 kwietnia 2016 r. Poddzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.
  Nabywca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności hodowlanej i współpracy w działalności naukowej dotyczącej koni huculskich na warunkach ustalonych przez Instytut Zootechniki – PIB.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 7.000.000 zł. (słownie siedem milionów złotych).

 2. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 23/1 i 23/2, o powierzchni 0,6606 ha położonych w Łukaszowicach, gmina Św. Katarzyna, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budowli i budynków produkcyjnych po byłych szklarniach.

  Nieruchomość wpisana jest do KW nr 18813 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 2 wynosi 600.000 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych).

 3. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 246/10, o powierzchni 2,1232 ha położonej w Karwianach - Komorowicach, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budowli i budynków produkcyjnych po byłej Fermie Owiec.

  Nieruchomość wpisana jest do KW nr WR1K/00100452/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi 1.500.000 zł. (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

 4. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 42/14 o pow. 0,4733 ha, zabudowanej budynkiem byłej rzeźni (o pow. zabudowy 212 m2 i pow. użytkowej 200 m2), położonej w miejscowości Nieznań, gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie.

  Nieruchomość ta jest objęta Księgą Wieczystą nr SZ1Y/00025395/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 4 wynosi 160.000 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 5. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 42/17 o pow. 3,1540 ha, zabudowanej budynkiem byłego magazynu(o pow. zabudowy 205 m2 i pow. użytkowej 406 m2), położonej w miejscowości Nieznań, gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie.

  Nieruchomość ta jest objęta Księgą Wieczystą nr SZ1Y/00025395/2 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy w Gryfinie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 5 wynosi 250.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Każda z nieruchomości opisanych w pkt od 1 do 5 stanowi odrębny przedmiot przetargu.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych sprzedażą można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszania ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. 666 081 311.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 w terminie do dnia 9 czerwca 2010 r. na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2010 r. o godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice (k. Krakowa).
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego.

Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., nr 64, poz. 592 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.
Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.