Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:40:38
Odwiedziło nas: 9237819 gości (dzisiaj: 1320, wczoraj: 1365)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
04 października 2010

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 20/13, 20/24, 20/25, 20/26, 20/33, o łącznej powierzchni 9,5135 ha, położonych w miejscowości Grodziec Śląski, gmina Jasienica, woj. śląskie, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny wód otwartych, działalności produkcyjno gospodarczej, leśne i oczyszczalni ścieków.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr BB1B/00062565/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt 1, stanowiących jeden przedmiot przetargu wynosi 500.000 zł netto.

 2. Prawa własności niezabudowanej działki gruntowej nr 385/113, o powierzchni 0,4000 ha, położonej w miejscowości Brzezie, gmina Zabierzów, województwo małopolskie, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług komercyjnych.
  Nieruchomość jest przedmiotem poddzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego poddzierżawcy.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr KR2K/00043782/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 2, stanowiącej jeden przedmiot przetargu wynosi 1.000.000 zł netto.

 3. Prawa własności niezabudowanej działki gruntowej nr 541/14, o powierzchni 0,3000 ha, położonej w miejscowości Kobylany, gmina Zabierzów, województwo małopolskie, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny użytków rolnych.
  Nieruchomość wpisana jest do KW nr KR2K/00048643/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3, stanowiącej jeden przedmiot przetargu wynosi 120.000 zł netto.

Nieruchomości opisane w punktach od 1 do 3 stanowią odrębne przedmioty przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać, a także zapoznać się z jego stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszania ofert, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. 666 081 311.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, w terminie do dnia 13 października 2010 r., na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę w wysokości netto (bez należnego podatku od towarów i usług),
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2010 r. o godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice (k. Krakowa).

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego.
Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
W razie przyjęcia oferty zawierającej najwyższą cenę netto do kwoty tej zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.