Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:34:35
Odwiedziło nas: 9239393 gości (dzisiaj: 1331, wczoraj: 1563)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
04 maja 2011

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Bielanka, powiat nowotarski, woj. małopolskie, o łącznej powierzchni 0,2626 ha, składającej się z działki nr 149/8 o pow. 0,2040 ha zabudowanej domkiem letniskowym oraz niezabudowanej działki nr 68/2 o pow. 0,0586 ha.
  Działka nr 149/8 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu.
  Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr NS1T/00016714/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami fermy hodowlanej, położonej w miejscowości Bielanka, powiat nowotarski, woj. małopolskie, o łącznej powierzchni 24,6663 ha, składającej się z działek nr 118/1 o pow. 0.3013 ha oraz 149/5 o pow. 24.365 ha.
  Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr NS1T/00016714/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 2 wynosi 2.000.000 zł. (dwa miliony złotych).

 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 24,62 ha, składająca się z:

  • Prawa własności działki nr 1/19 o pow. 0,17 ha, położonej w miejscowości Rząska, powiat krakowski, woj. małopolskie, wpisanej do księgi wieczystej nr KR2K/00023316/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Krzeszowicach,
  • Użytkowania wieczystego działki nr 1/33 o pow. 14,83 ha, położonej w miejscowości Rząska, powiat krakowski, woj. małopolskie, wpisanej do księgi wieczystej nr KR2K/00023099/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Krzeszowicach,
   Działka jest obciążona służebnością założenia i przeprowadzenia napowietrznego przyłącza elektrycznego, a także dostępu do niego.
  • Użytkowania wieczystego działki nr 11/2 o pow. 4,06 ha oraz 14/1 o pow. 5,56 ha położonych w miejscowości Szczyglice, powiat krakowski, woj. małopolskie, wpisanych do księgi wieczystej nr KR2K/00023457/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Krzeszowicach.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi 1.700.000 zł. (jeden milion siedemset tysięcy złotych).

 4. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej budynkiem mieszkalnym – pustostanem, działki nr 364, o powierzchni 0,34 ha, położonej w miejscowości Balice, powiat krakowski, woj. małopolskie.
  Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr KR2K/00017364/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Krzeszowicach.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 4 wynosi 800.000 zł. (osiemset tysięcy złotych).

 5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Piasecznie (woj. mazowieckie) przy ul. Puławskiej 25 o powierzchni użytkowej 37,98 m2 wraz z przynależną piwnicą. Lokal jest położony na trzecim piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju.
  Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została założona księga wieczysta.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 5 wynosi 220.000 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Każda z nieruchomości opisanych w pkt od 1 do 5 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych sprzedażą można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszania ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. 666 081 311.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 w terminie do dnia 16 maja 2011 r. na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2011 r. o godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice (k. Krakowa).

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego.
Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., nr 64, poz. 592 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.