Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Problematyka badawcza
Dzisiaj jest: sobota, 23 września 2017 5:45:38
Odwiedziło nas: 8290171 gości (dzisiaj: 1524, wczoraj: 2142)
Problematyka badawcza

DZIAŁ GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT

 • Ocena wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz doskonalenie metod ich oceny.
 • Określenie i wykorzystanie markerów genetycznych mających wpływ na poprawę wartości genetycznej zwierząt gospodarskich.
 • Doskonalenie metod biometrycznych służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich.
 • Badanie czynników genetycznych determinujących jakość produktów uzyskiwanych od poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
 • Metody genetycznego doskonalenia; krzyżowanie i doskonalenie istniejących ras i odmian zwierząt.

DZIAŁ OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT

 • Metody ochrony ras rodzimych:
  • bydła,
  • koni,
  • trzody chlewnej,
  • owiec,
  • kóz,
  • zwierząt futerkowych,
  • drobiu.
 • Koordynacja, nadzór i monitorowanie wdrażania programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt poprzez program rolno-środowiskowy
 • Realizacja zadań wynikających z ratyfikowanej przez RP konwencji o różnorodności biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt.
 • Badania nad zachowaniem genetycznej różnorodności zwierząt gospodarskich

Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt

Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu:

 • wykorzystania polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA do charakterystyki struktury genetycznej różnych ras zwierząt gospodarskich oraz oceny zmienności genetycznej populacji,
 • identyfikacji polimorfizmów w genach warunkujących oporność (wrażliwość) na choroby oraz związanych z występowaniem wad rozwojowych u zwierząt gospodarskich,
 • identyfikacji markerów immunoglobulin zwierząt gospodarskich celem ustalenia korelacji ze zdrowotnością,
 • analizy wyspecjalizowanych struktur chromosomowych w kariotypie zwierząt gospodarskich w ramach oceny zjawiska polimorfizmu i konserwatyzmu genetycznego,
 • badań porównawczych genomów różnych zwierząt w aspekcie zmian ewolucyjnych,
 • oceny genomu zwierząt gospodarskich w aspekcie działania czynników mutagennych oraz procesów starzenia,
 • doskonalenia metod cytogenetycznych i molekularnych stosowanych w ocenie genomu,
 • skanowania genomu w poszukiwaniu markerów SNP cech produkcyjnych i monitorowania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich,
 • badania epigentycznych mechanizmów regulacji ekspresji genów (metylacja DNA),
 • oceny organizacji genomu w obrębie chromosomów oraz wpływu wyższych struktur organizacyjnych DNA na ekspresję genów,
 • identyfikacji obszarów CNV (copy number variation) oraz bloków sprzężeniowych (regionów LD) w genomach zwierząt gospodarskich,
 • poszukiwania podłoża chorób genetycznych zwierząt gospodarskich w oparciu o wysokowydajne techniki Genomiki.

Wykonuje zadania w zakresie:

 • weryfikacji rodowodów zwierząt hodowlanych z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie i konie, przy uwzględnieniu markerów genetycznych klasy I i II,
 • monitoringu populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby,
 • identyfikacji komponentów pochodzenia zwierzęcego w mieszankach paszowych przy zastosowaniu analizy wybranych regionów miLOchondrialnego DNA,
 • ustalania genotypów SNP w oparciu o mikromacierze w ramach realizacji programu selekcji genomowej bydła mlecznego.

W ramach Działu funkcjonuje Laboratorium Genomiki oraz Laboratorium Genetyki Molekularnej.

DZIAŁ BIOTECHNOLOGII ROZRODU ZWIERZĄT

 • Klonowanie zwierząt.
 • Formowanie genotypów metodami laboratoryjnymi (zwierzęta transgeniczne).
 • Pozaustrojowa produkcja zarodków zwierzęcych; podnoszenie wydajności rozrodczej samic.
 • Wykorzystanie biotechnologicznych metod w rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 • Badanie nad formowaniem genotypów metodami laboratoryjnymi oraz regulacja płci.
 • Badanie nad hodowlą, replikacją i konserwacją gamet oraz zarodków.
 • Badanie nad sterowaniem rozrodem samic oraz środowiskowymi uwarunkowaniami konserwacji materiału biologicznego.

DZIAŁ ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA

 • Doskonalenie analizy i wartości pokarmowej pasz.
 • Poprawa wartości dietetycznej produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Fizjologiczne i praktyczne aspekty żywienia zwierząt przeżuwających.
 • Wpływ paszy i dawki pokarmowej na produkcyjność zwierząt monogastrycznych oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Systemy żywienia zwierząt futerkowych oraz ich wpływ na produkcyjność i jakość okrywy włosowej.

DZIAŁ TECHNOLOGII, EKOLOGII I EKONOMIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

 • Ocena funkcjonalności różnych systemów utrzymania zwierząt.
 • Dobrostan zwierząt gospodarskich.
 • Wpływ różnych rozwiązań technicznych na produkcyjność oraz jakość mleka i mięsa.
 • Ekologiczne systemy chowu zwierząt gospodarskich.
 • Wpływ ferm zwierzęcych na środowisko.
 • Opłacalność produkcji zwierzęcej.
 • Rynek produktów zwierzęcych; minimalizacja kosztu chowu zwierząt.
 • Prognozy ekonomicznej efektywności badań zootechnicznych.
 
 
© 2008-2017 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.