Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze arrow Informacje na temat POKL
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 16:44:08
Odwiedziło nas: 10797864 gości (dzisiaj: 1471, wczoraj: 1838)
Fundusze krajowe
Informacje na temat POKL
14 lipca 2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki
  • Działanie 8.2. Transfer wiedzy
   • Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Informacje wstępne

Celem działanie jest zwiększenie przepływu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (badania + rozwój) z przedsiębiorstwami. W ramach działania można uzyskać do 85% dofinansowania. Działanie skierowane jest do wszystkich podmiotów (z wyjątkiem osób fizycznych) zainteresowanych zwiększeniem poziomu innowacyjności (wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do towaru lub usługi, procesu, marketingu lub organizacji firmy, istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki) polskich przedsiębiorstw oraz nawiązaniem bliskiej współpracy między nauką oraz przemysłem, dzięki wykorzystaniu przez przemysł wiedzy i badań naukowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Kto może się ubiegać o dotację?

- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co możesz pozyskać dotację?

Możesz realizować projekty polegające na:

 • stażach i szkoleniach praktyczne dla:
  • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  • pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
 • tymczasowym zatrudnieniu w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu
 • promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out)
 • szkoleniach i doradztwie dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out
 • wsparciu dla tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez:
  • kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji
  • rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji
 • stypendiach naukowych i wsparciu towarzyszącemu (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa

Jakie wydatki możesz ponosić w ramach projektu?

Możesz uzyskać częściowy zwrot wydatków poniesionych na:

 • koszty zarządu (wynagrodzenie osób uprawnionych do reprezentowania jednostki np.: kierownik jednostki)
 • koszty obsługi administracyjno-finansowej (np.: wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługa księgowa)
 • opłaty finansowe (koszty rachunku bankowego, rachunku bankowego z tytułu transakcji finansowych, koszty porad prawnych, opłaty notarialne, koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych, koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających - poręczenie lub gwarancja)
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, płyt CD/DVD)
 • usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, kserograficzne
 • opłaty administracyjne (najem powierzchni biurowych lub czynsz)
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę
 • amortyzacja środków trwałych (wyposażenia)
 • remonty bieżące maszyn, urządzeń, pomieszczeń
 • koszty ubezpieczeń majątkowych
 • koszty ochrony
 • koszty sprzątania pomieszczeń (także: dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja)
 • koszty środków do utrzymania czystości pomieszczeń
 • koszty szkoleń, staży, praktyk, warsztatów, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zatrudnienia subsydiowanego
 • koszty promocji projektu
 • koszty rekrutacji uczestników projektu
 • koszty ewaluacji
 • koszty ekspertyz, analiz
 • podatek od towarów i usług (VAT) - gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku
 • wkład niepieniężny (wniesieniu do projektu określonych składników majątku beneficjenta publicznego lub prywatnego np.: nieruchomości, urządzeń lub materiałów - surowców, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy)
 • dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią (np. wkład wnoszony przez pracodawcę w przypadku szkoleń dla przedsiębiorców w formie wynagrodzenia pracownika skierowanego na szkolenie)
 • cross-financing - dotyczy wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji projektu:
  • zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych
  • dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do potrzeb osób (zwłaszcza niepełnosprawnych)
  • tworzenie baz danych

Uwaga! Szczegółowe informacje na temat wydatków kwalifikowanych znajdziesz w: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Procent dofinansowania

- do 85%

Instytucje, do których należy składać wnioski

Urzędy Marszałkowskie - właściwe miejscowo.

Więcej informacji

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

Strony Urzędów Marszałkowskich - właściwych miejscowo.

Kiedy możesz złożyć wniosek

 • od 2 sierpnia 2010 r. - woj. lubuskie
 • od 10 września 2010 r. - woj. łódzkie
 • od 16 sierpnia 2010 r. - małopolskie
 • od 17 lutego 2010 r. - zachodniopomorskie
 • od 29 kwietnia 2010 r. - zawieszony 13 maja 2010 r. - dolnośląskie

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu 50 000 PLN – jeśli IP nie określi inaczej.

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.