Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:50:37
Odwiedziło nas: 11953941 gości (dzisiaj: 2556, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Współpraca międzynarodowa w 2010 roku

Szwajcaria, DSM Nutritional Products - współpraca w zakresie nowych preparatów enzymatycznych w żywieniu drobiu - dr hab. E. Gornowicz.

Współpraca z FAO dotyczyła różnych aspektów wdrażania Światowego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt (Globar Plan of Actin for Animal Genetic Resources) przyjętego przez Konferencje FAO w 2007 roku. Współpraca polegała na udziale w pracach światowego networku Krajowych Koordynatorów ds. zasobów genetycznych zwierząt oraz w konsultacjach w Animal Production and Health Division, Animal Genetic Resources Group, jak też obejmowała liczną korespondencje, odpowiedzi na kwestionariusze FAO oraz przygotowanie raportu z działalności Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego za kolejny rok.

Dr hab. Martyniuk uczestniczyła w spotkanie ekspertów organizowanym przez FAO: “Indicators to measure trends in genetic diversity of domesticated animals” (9-10 lutego 2010, Rzym), podczas którego przedstawiła zaproszony referat: “Status quo - what can we learn/use from other initiatives”.

Dr hab. Martyniuk i dr Polak uczestniczyły w 6-ych Światowych Warsztatach Krajowych Koordynatorów ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt, poprzedzających posiedzenie Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (Rzym, Włochy,
22-23 listopada 2010).

Dr hab. Martyniuk reprezentowała Resort Rolnictwa na posiedzeniu 6-ej sesji Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (24-26listopada, 2010, Rzym, FAO). Na posiedzenie tej Grupy przygotowany został poster, dotyczący wdrażania Światowego Planu Działań w Polsce: “Conservation of animal genetic resources: through breeders and for breeders”.

Dr hab. Martyniuk i dr Polak, brały udział w regionalnych warsztatach FAO dla krajów Europy środkowej i wschodniej: FAO Regional workshop for National Coordinator for Management of Animal Genetic Resources and their alternates “Development of National Action Plans for Sustainable Management of Animal Genetic Resources”, które odbyły się w Kijowie, na Ukrainie w dniach, 27-30 września 2010. Dr Martyniuk prowadziła wykłady a dr Polak przedstawiła prezentację „Country Report of Poland”.

Elementem infrastruktury wpierającej wdrażanie Światowego Planu Działań jest Europejski Regionalny Ośrodek Koordynacyjny (European Regional Focal Point - ERFP), z którym również była prowadzona ścisła współpraca. Dr hab. Martyniuk uczestniczyła w przygotowaniu 16-ych Warsztatów Krajowych Koordynatorów ERFP, podczas których przedstawiła prezentację: „Key recommendations on agro-biodiversity and a new Strategic Plan of the CBD” (21-22 sierpnia 2010, Kreta, Grecja).

Dr hab. Martyniuk uczestniczyła w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt Europejskiej Federacji Zootechnicznej (WG-AnGR EAAP), której jest vice-przewodniczacą (23- 27 sierpnia 2010, Kreta, Grecja).

Współpraca z Krajowymi Koordynatorami z krajów UE dotyczyła także analizy stanu i zakresu wspierania ochrony ras rodzimych w krajach UE, w ramach projektu ERFP pt.: „Proper way of supports for endangered livestock breeds – SUBSIBREED” koordynowanego przez Słowenię, w którym to projekcie Polska jest partnerem.

Dr hab. Martyniuk brała udział w „Livestock Biodiversity Workshop”, organizowanym w ramach projektów GLOBALDIV AND EURECA (FAO, Rzym 5-6 maja, 2010).

W ramach współpracy z Canadian Genetic Resources Program Dr hab. Martyniuk zaproszona była na konferencje sponsorowana przez OECD: International Strategic Programs for the Conservation of Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, która odbyła się w Vancouver, 17 lipca 2010, podczas której przedstawiła referat: “Animal genetic resources programme in Poland: successes and obstacles”.

Dr hab. Martyniuk uczestniczyła w 9-tym Kongresie Genetyki Stosowanej w Produkcji Zwierzęcej (Lipsk, Niemcy, 1-6 sierpnia, 2010), gdzie podczas Sesji 25: Management of animal genetic resources – After Interlaken and the Global Plan of Action (organizowanej wspólnie z FAO) przedstawiła zaproszony referat pt. “How to implement the Global Plan of Action in Central and Eastern Europe: a challenge and an opportunity”.

Dr hab. Martyniuk brała udział w konferencji: „EFABISNet project final conference”, zaproszonym referatem: “Eastern Europe and EFABISNet” (Palermo, Sycylia, Włochy,
1-2 grudnia 2010 r.).

Dr hab. Elżbieta Martyniuk, uczestniczyła w spotkaniu ekspertów organizowanym przez centrum zasobów genetycznych Holandii: International Technical Expert Workshop “Exploring the need for specific measures for access and benefit-sharing of animal genetic resources for food and agriculture” (Wageningen, 7-10 grudnia 2010), podczas którego przedstawiła zaproszony referat: “Sense and nonsense of a fully developed binding treaty on AnGR (from an ABS perspective). A cost-benefit analysis”.

IZ PIB Krajowe Laboratorium Pasz jest członkiem Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Dodatków Paszowych (NRL). Współpracę NRL koordynuje Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów IRMM, Geel, Belgia, który pełni funkcję Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego ds. Dodatków Paszowych. Podstawą współpracy jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (Dz.Urz. UE L 59 z 5.03.2005, str. 8). Koszty działalności Konsorcjum NRL pokrywa Komisja Europejska. W ramach tej współpracy IZ PIB KLP realizuje zadania laboratorium referencyjnego wynikające z cytowanego Rozporządzenia Komisji (WE) nr 378/2005 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 882/2004. Najważniejsze zadania to ocena metod badania substancji czynnych dodatków paszowych w procesie rejestracji dodatków, doskonalenie kryteriów oceny metod oraz parametrów ich walidacji na potrzeby prowadzonych w kraju badań monitoringowych i krajowej urzędowe kontroli pasz, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach biegłości, sporządzanie opinii i ekspertyz. W grudniu 2010 r. w ramach tej współpracy został opracowany m.in. wstępny raport dotyczący oceny metody oznaczania aktywności α-galaktozydazy i endo-1,4-β-glukanazy w enzymatycznym dodatku paszowym Biogalactosidase BL (AlphaGal BL), dostarczony przez firmę wnioskującą o rejestrację dodatku (kontrakt CRL/090004 z dnia 21 maja 2010 r. pomiędzy Wspólnotowym Laboratorium Referencyjnym ds. Dodatków Paszowych EURL-FA a IZ PIB KLP; za wykonanie raportu KLP uzyskało 4000 euro). Ponadto w ramach tej współpracy wykonano 30 ocen wstępnych raportów dotyczących metod badania dodatków paszowych przygotowanych przez inne krajowe laboratoria referencyjne UE.

Przy IZ PIB Krajowym Laboratorium Pasz funkcjonuje Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 40 ds. Pasz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W obszarze metod badania i oceny jakości pasz IZ PIB KLP współpracuje z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN – TC 327 i ISO/TC 34/SC 10. Celem współpracy jest standaryzacja metod badania pasz i aktywny udział w badaniu parametrów walidacyjnych metod poprzez uczestnictwo w międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych. W roku 2010 IZ PIB KLP brał udział w dwóch międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych obejmujących: (i) oznaczanie nieorganicznego arsenu w paszach metodą HGAAS, (ii) oznaczanie fluorków w paszach metodą potencjometryczną z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. Badania miały na celu określenie parametrów precyzji metod: (powtarzalność i odtwarzalność). Docelowo badania te zostaną wykorzystane przy opracowaniu norm europejskich EN.

W 2010 roku KLP współpracowało z w/w instytutami z Ukrainy, na podstawie umowy DOP-D/13/09 z dnia 18 listopada 2009 r. pomiędzy Instytutem Zootechniki PIB a Instytutem Zootechniki UAAN w Charkowie i Państwowym Naukowo-Badawczym Instytutem Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie, Pracownicy instytutów z Ukrainy uczestniczyli w konferencji pt. „Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym”, zorganizowanej w dniach 22-23 kwietnia 2010 r. przez KLP w Zwierzyńcu, prezentując referaty i doniesienia. KLP w Szczecinie w 2010 roku realizowała współpracę z sekcją mikroskopowego badania pasz IAG, poprzez wymianę doświadczeń w zakresie określania składu materiałów paszowych w mieszankach paszowych tzn. „open declaration”.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.