Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:25:42
Odwiedziło nas: 9177186 gości (dzisiaj: 1156, wczoraj: 1318)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
29 sierpnia 2011

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siechnicach, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, o łącznej powierzchni 0,0917 ha, składającej się z prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 549/53, o powierzchni 0,0480 ha, nr 549/55, o powierzchni 0,0437 ha, wpisanych do księgi wieczystej nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w większości jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w części jako teren dróg publicznych.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 150.000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 2. Prawo użytkowania wieczystego położonej w Siechnicach, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, niezabudowanej działki gruntowej nr 549/71, o powierzchni 0,1668 ha wpisanej do księgi wieczystej nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 2 wynosi 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 3. Prawo użytkowania wieczystego położonej w Siechnicach, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, niezabudowanej działki gruntowej nr 549/59, o powierzchni 0,0482 ha wpisanej do księgi wieczystej nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w większości jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w 1/70 jako teren przeznaczony pod drogi publiczne.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 3 wynosi 75.000 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 4. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siechnicach, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, o łącznej powierzchni 0,1485 ha, składającej się z działki nr 545/112 o powierzchni 0,0754 ha oraz działki nr 545/113 o powierzchni 0,0731 ha wpisanych do księgi wieczystej nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z urządzeniami towarzyszącymi.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 4 wynosi 350.000 zł. (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 5. Nieruchomość gruntowa po fermie bydła położona w Rzeplinie, gmina Żórawina, woj. dolnośląskie, o łącznej powierzchni 11,1363 ha, składająca się z:

  • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 243/21 o pow. 1,0943 i nr 243/23 o pow. 2,5700 ha wpisanych do księgi wieczystej nr WR1K/00100366/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu; oraz
  • prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 243/27 o pow. 7,4720 ha powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 243/15 (wpisanej do księgi wieczystej nr WR1K/00100366/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu) wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tej działce.
   Działka nr 243/27 nie jest ujawniona w księdze wieczystej.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 5 wynosi 3.500.000 zł. (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

 6. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 246/10, o powierzchni 2,1232 ha położonej w Karwianach - Komorowicach, gmina Żórawina, woj. Dolnośląskie wpisanej do księgi wieczystej nr WR1K/00100452/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budowli i budynków produkcyjnych po byłej Fermie Owiec.
  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 6 wynosi 1.400.000 zł. (słownie: milion czterysta tysięcy złotych).

Nieruchomości wyżej opisane w pkt 1-6 są przedmiotem dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.

Każda z nieruchomości opisanych wyżej w pkt od 1 do 6 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych sprzedażą można uzyskać, a także zapoznać się z ich stanem do dnia poprzedzającego termin zgłaszania ofert po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. 666 081 311.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: „Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 w terminie do dnia 13 września 2011 r. na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do końca ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2011 r. o godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice (k. Krakowa).

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego.
Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., nr 64, poz. 592 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.