Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:21:22
Odwiedziło nas: 9170182 gości (dzisiaj: 364, wczoraj: 1646)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
19 września 2011

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -
Fermy Kur położonej w Zakrzewie powiat poznański, woj. wielkopolskie

W skład Fermy wchodzi:

  1. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych o łącznej powierzchni 80,2322 ha położonych w:

    • Zakrzewie, Gmina Dopiewo (działki: nr 3/10 objęta KW nr PO1P/00005864/3, nr 3/2 objęta KW nr PO1P/00203228/1, nr 4/1, 3/8, 3/9 objęte KW nr PO1P/00265059/7, nr 3/14 objęta KW nr PO1P/00265060/7, nr 3/11, 3/13 objęte KW nr PO1P/00265061/4, nr 3/5, 3/7, 3/15, 9/1 objęte KW nr PO1P/00265063/8, nr 3/12, 9/2 objęte KW nr PO1P/00269744/4 oraz nr 6 objęta KW nr PO1P/0054728/6). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Dopiewo - działki Fermy są przeznaczone pod działalność gospodarczą, oraz
    • Sierosławiu, Gmina Tarnowo Podgórne (działki nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 powstałe w wyniku podziału działek 98/1 i 98/2 objętych KW nr PO1P/00219012/9). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Tarnowo – Podgórne działki Fermy przeznaczone są dla drobnego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej (działki nr 98/5 i 98/6) oraz jako tereny przeznaczone pod dolesienia (działki nr 98/3 i 98/4)

  2. Prawo własności budynków i budowli (kurniki, budynki gospodarcze i inne stanowiące infrastrukturę Fermy) wzniesionych na wskazanych wyżej działkach.

Nieruchomość jest obciążona czasowymi umowami dzierżawy i poddzierżaw.Przy czym poddzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu części nieruchomości o łącznej powierzchni 77,9648 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.500.000 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT).

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać pod numerem tel. 666 081 311. Ponadto w dniach 26 i 27 września br. od godz. 10:00 do 12:00 można oglądać grunty, budynki i budowle objęte przetargiem a także uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Sprzedaż Fermy Zakrzewo” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 (lub przesyłać listownie) w terminie do dnia 4 października 2011 r. na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu.

Oferty winny zawierać:

  • oferowaną cenę,
  • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2011 r. o godz. 10:00 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice (k. Krakowa).

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego.
Wadium przepadnie również na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Jeżeli uprawniony, któremu przysługuje prawo pierwokupu skorzysta z niego, z dniem złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa będzie zobowiązany do wpłacenia na konto Instytutu Zootechniki PIB zaliczki w wysokości 10% ceny uzyskanej w przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.