Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:56:23
Odwiedziło nas: 9237970 gości (dzisiaj: 1471, wczoraj: 1365)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
28 listopada 2011

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. 100% udziałów spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rossocha sp. z o.o. z siedzibą w Rososze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000046442.

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego obejmującego m. in.:

  • prawo użytkowania wieczystego położonych w miejscowości Rossocha gruntów o powierzchni 30,9567 ha wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych
  • udział w prawie użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Rossocha o powierzchni 2,1752 ha wraz z udziałem w prawie własności budynków i budowli na nich posadowionych
  • środki trwałe w tym urządzenia i maszyny do produkcji rolnej

  Spółka prowadzi działalność doświadczalną i gospodarczą w zakresie produkcji rolnej w tym mleka, chowu drobiu oraz produkcji roślinnej na gruntach stanowiących przedmiot przetargu wskazany w pkt 2) niniejszego ogłoszenia a użytkowanych przez Spółkę na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1) wynosi 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

 2. Prawo użytkowania wieczystego:
  • gruntów o łącznej powierzchni 323,5757 ha składających się z niezabudowanych działek o nr: od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 26/8, 27/5, 30, 31, 32/3, 32/4, 32/5, 33/2, 34, 35, 36, 38, 39, 201 położonych w miejscowości Rossocha, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie. Działki wpisane są do KW nr LD1R/00022344/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz
  • niezabudowanych działek nr 4/1 i 5/1 o łącznej powierzchni 9,2100 ha położonych w miejscowości Gaj, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie. Działki wpisane są do KW nr LD1R/00022345/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Grunty stanowiące przedmiot przetargu wskazany pod nr 2) objęte są prawami pierwokupu na rzecz aktualnego dzierżawcy.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 2) wynosi 4.800.000 zł netto (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług (VAT).

Dopuszczone do rozpatrzenia zostaną wyłącznie oferty tych oferentów, którzy złożyli oferty na zakup obu przedmiotów przetargu wskazanych w pkt 1) oraz 2) niniejszego ogłoszenia.
W przetargu wybrany zostanie oferent, którego oferta przedstawia najwyższą sumę cen zakupu wskazanych w ofercie obu przedmiotów niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotów przetargu można uzyskać pod numerem tel. 666 081 311. Ponadto do dnia poprzedzającego dzień składania ofert można uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, a także oglądać grunty, budynki i budowle objęte przetargiem. Warunkiem otrzymania informacji na temat przedmiotu przetargu wskazanego w pkt. 1) jest podpisanie zobowiązania do zachowania w poufności uzyskanych danych.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż Spółki Rossocha wraz z gruntami" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 14 grudnia 2011 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowane ceny,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie otwierdzające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% cen wywoławczych poszczególnych przedmiotów przetargu na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwoty wadiów znajdą się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2011 o godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje cen nabycia, co najmniej równych cenom wywoławczym, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż każdego z przedmiotów przetargu nastąpi w drodze podpisania odrębnej umowy. Sprzedaż przedmiotów przetargu nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.).

Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego. Skutek rozporządzający (przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego) przedmiotami umów sprzedaży nastąpi w drodze zawarcia umowy rozporządzającej w formie aktu notarialnego pod warunkami: a) uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.), b) nieskorzystania z prawa pierwokupu przez dzierżawcę w odniesieniu do przedmiotu przetargu określonego w pkt 2).

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki – PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania umowy sprzedaży. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.