Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:32:56
Odwiedziło nas: 9236778 gości (dzisiaj: 279, wczoraj: 1365)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
06 lutego 2012

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych nr 198/1 oraz 294/3 o łącznej powierzchni 14,53 ha położonych w miejscowości Szczyglice, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. małopolskie, wpisanych do księgi wieczystej nr KR2K/00023457/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 15.500.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto.

 2. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej budynkiem mieszkalnym – pustostanem, działki nr 364, o powierzchni 0,34 ha, położonej w miejscowości Balice, powiat krakowski, woj. małopolskie wraz z prawem własności budynku wzniesionego na tej działce.
  Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr KR2K/00017364/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

  Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 2 wynosi 600.000 zł. (sześćset tysięcy złotych) netto.

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 2 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotów przetargu można uzyskać pod numerem tel. 666 081 311. Ponadto do dnia poprzedzającego dzień składania ofert można uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, a także oglądać grunty, budynki objęte przetargiem.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 23 lutego 2012 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.).

Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego. Skutek rozporządzający (przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego) przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi w drodze zawarcia umowy rozporządzającej w formie aktu notarialnego pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.