Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:13:21
Odwiedziło nas: 9236617 gości (dzisiaj: 118, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
Konkurs MAESTRO 3
29 sierpnia 2012

Narodowe Centrum Nauki umieściło na swoich stronach informacje o konkursie MAESTRO 3 na finansowanie projektów badawczych, dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Warunki, jakie musi spełniać naukowiec, który składa wniosek o dofinansowanie:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora i w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
  • opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
  • kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
  • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
   • był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
   • opublikował co najmniej jedną monografię,
   • wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
   • zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
   • jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
   • ma inne istotne osiągnięcia w nauce

Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest przedstawienie Narodowemu Centrum Nauki oświadczenia o nie finansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować między innymi jednostki naukowe. Czas trwania projektu musi być nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekraczać 60 miesięcy. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski między innymi z dziedziny life science (nauk o życiu).

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu „MAESTRO 3” w kwocie 100 mln zł. Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale 1-3 mln zł dla Nauk o Życiu. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziedzinie Nauk o Życiu.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl do dnia 15 września 2012 roku. Ponadto, wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć również do dnia 15 września 2012 roku na adres Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-06-2012 .

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.