Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Przetargi - sprzedaż arrow Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:39:40
Odwiedziło nas: 9239465 gości (dzisiaj: 1403, wczoraj: 1563)
Aktualności: Przetargi - sprzedaż
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
29 października 2012

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości składającej się z:

  1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w obrębie Krajków (gmina Żórawina, woj. dolnośląskie) o nr: 64/8, 64/9, 64/15, 64/19, 64/31, 64/33, 68/5, 68/11, 68/13 o łącznej powierzchni 21,8482 ha, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na tych działkach. Wskazane działki wpisane są do księgi wieczystej nr WR1K/00100451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

  2. udziału w wysokości 2.402/10.000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Krajków (gmina Żórawina, woj. dolnośląskie) o nr 64/16 o powierzchni 0,0713 ha oraz w prawie własności posadowionego na tej działce budynku mieszkalnego. Wskazana działka wraz z budynkiem wpisane są do księgi wieczystej nr WR1K/00138721/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

  Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 1 wynosi 5.500.000 zł netto (pięć milionów pięćset tysięcy złotych netto)

 2. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej położonej w obrębie Blizanowice-Trestno (gmina Siechnice, woj. dolnośląskie) o nr 126/1, o powierzchni 21,62 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na tej działce budowli. Wskazana działka wraz z budowlami wpisane są do księgi wieczystej nr WR1O/00055918/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie.

  Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w pkt 2 wynosi 850.000 zł netto (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

Każda z nieruchomości opisanych w pkt 1 - 2 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. 666 081 389, można uzyskać szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotów przetargu, a także ustalić termin obejrzenia nieruchomości objętych przetargiem.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: "Sprzedaż nieruchomości – nazwa nieruchomości, której oferta dotyczy" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 13 listopada 2012 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 14:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na konto Instytutu Zootechniki PIB w BGŻ SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720 najpóźniej do godz. 10:00 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży jest wpłata na konto Instytutu Zootechniki PIB pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem jej podpisania. Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.