Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 5:29:36
Odwiedziło nas: 9166143 gości (dzisiaj: 312, wczoraj: 1401)
Fundusze krajowe
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
06 lutego 2013

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze, obejmujące m.in. nauki o życiu.

SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze

Jest to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Adresatem konkursu może być jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale od 2 do 7 mln zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu „SYMFONIA 1” w kwocie 30 mln zł.

MAESTRO 4

Jest to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których w okresie realizacji przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) oraz przynajmniej jednego doktoranta.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in. jednostki naukowe.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale: 1 - 3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ).

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 4 w kwocie 100 mln zł.

HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Jest to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in. jednostki i konsorcja naukowe.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 4 w kwocie 40 mln zł.

ETIUDA 1

Konkurs ETIUDA 1 dotyczy stypendiów doktorskich.

Z wnioskami o finansowanie stypendiów doktorskich mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych. Wnioski mogą składać również osoby, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2013 r.

O finansowanie stypendium doktorskiego mogą ubiegać się osoby, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe..

Do konkursu kwalifikowane są wnioski, które uwzględniają odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium doktorskie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym finansowany jest w okresie pobierania stypendium doktorskiego bądź w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu wypłacania tego stypendium.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustalila wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie, co najwyżej 100 stypendiów doktorskich w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

FUGA 2

Konkurs FUGA 2 dotyczy krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Z wnioskami o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „stażami podoktorskimi” mogą wystąpić osoby fizyczne, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2008 – 2012).

Wnioski mogą składać również osoby w przypadku, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2013 r.

Do konkursu kwalifikowane są te wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie stażu przez wnioskodawcę.

Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na zatrudnienie wnioskodawcy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce odbycia stażu, przyznawana jest jednostce naukowej zryczałtowana kwota wsparcia w wysokości:

 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

Termin złożenia wniosków w ramach w/w konkursów upływa dnia 15 marca 2013 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.